Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Sveaskog planerar avverka lågproduktiv tallmosse

Här ser man grovleken på många av tallarna, björkarna ser lika klena ut. Foto: Jan Brenander

Det statliga skogsbolaget Sveaskog planerar att i Oskarshamns kommun avverka en lågproduktiv tallmosse där tallarna endast är 60 år gamla. Skogsgruppen i Oskarshamnsbygdens Fågelklubb skickar nu ett klagomål till skogsbrukscertifieringen FSC. – Sveaskog sänker sina miljöambitioner rejält genom att anmäla sådan här lågproduktiv mark till slutavverkning, säger Jan Brenander från Skogsgruppen i Oskarshamnsbygdens Fågelklubb.

Sveaskog har avverkningsanmält ca 5 hektar mark med en tallmosse öster om sjön Göten i Oskarshamns kommun. De klena och senvuxna tallarna på mossen är endast 60 år gamla. Det finns flera björkar och gott om död björkved i området. Många diken i området leder vatten ut i ett Natura 2000-område i sjön Göten och Marsströmmen.

Sveaskogs åtgärder oförenliga med minskade växthusgasutsläpp

Troligen är akut brist på avverkningsmogen skog skälet till denna planerade avverkning. Vi i Skogsgruppen ifrågasätter starkt att Sveaskog slutavverkar sådana här biotoper och vi undrar hur det rimmar med Sveaskogs policy om minskade utsläpp av växthusgaser. Vi undrar också hur åtgärderna påverkar vattenkvaliteten i Natura 2000-området Marströmmen, säger Jan Brenander från Skogsgruppen i Oskarshamnsbygdens Fågelklubb.

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är image-1024x612.png
Området korsas av många diken, vattnet var nu mörkt av humus som går via diken ut i ett N2000
område, sjön Göten. När vi besökte området 2019-12-12 var det betydligt mindre vatten i dikena. Foto: Jan Brenander

Skogsbruket har tidigare inte rört lågt produktiva tallmossar med skvattram. Dessa mossar är en våtmarkstyp som är betydelsefull att bevara i skogsekosystemet. Skogsgruppen i Oskarshamnsbygdens Fågelklubb poängterar att markens vattenbalans och hydrologi är viktiga element i ett läge då klimatförändringar med torka och efterföljande skogsbränder ökar. En slutavverkning i en mosse leder till stigande markvatten vilket skogsbruket hanterar genom dikningsåtgärder. Dikningsåtgärderna leder i sin tur till föroreningar i bäckar och närliggande vattendrag, både av tungmetaller och av humus. Denna miljöpåverkan försämrar ytterligare naturens biologiska mångfald, dess försvarsförmåga och anpassning till klimatförändringar.

Dessutom lagrar torvmossarnas syrefattiga miljöer kol sedan lång tid. Forskning visar att vid avverkning av torvmarker frigörs stora mängder koldioxid.

Sveaskog – lägg igen dikena, viktig åtgärd för klimatet!

– Det är helt orimligt att ett statligt företag som Sveaskog planerar för åtgärder i skogen som direkt strider mot Sveriges åtagande och ambitioner i klimatfrågan. Att bedriva skogsbruk på torvmark kan inte anses vara hållbart skogsbruk. Istället för att genomföra avverkningen bör Sveaskog prioritera att lägga igen dikena som en permanent åtgärd för klimatet, säger Jan Brenander från Skogsgruppen i Oskarshamnsbygdens Fågelklubb.

Se bildgalleri från den avverkningsanmälda tallmossen här.

FSC-klagomålet från Oskarshamnsbygdens Fågelklubb här.

Kontakt: 

Jan Brenander, Oskarshamnsbygdens Fågelklubb, jan.brenander@, tel. 070-326 58 09