Det är oroande att Sveaskog undanhåller underlag som avverkningsbeslut vilar på. De
inventeringar som har gjorts ideellt visar mycket höga naturvärden. Foto: Jonas Nordenström

Sammanlagt 109,9 hektar naturskog med rödlistade arter på berget Njuöniesvarrie utanför Sorsele planeras att avverkas av Sveaskog. Skogsområdet är en så kallad frivillig avsättning med flera avverkningsanmälningar som ligger intill varandra. Skogarna kring Sorsele är redan hårt avverkade i alla väderstreck. Naturskyddsföreningen har inventerat skogen men får dåligt gehör från Sveaskog, skogsstyrelsen och länsstyrelsen. 40 naturvårdsintressanta arter, varav 26 rödlistade har Naturskyddsföreningen påträffat vid sin inventering. En av dem är den starkt hotade svampen urskogsporing. Enligt Artdatabanken ska områden där den växer undantas från skogsbruk. 

Läs hela artikeln på  Natursidan