Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Sveaskog tiger om hur ekoparkerna förvaltas

Under våren avverkningsanmälde Sveaskog en oregistrerad nyckelbiotop i Hornsö Ekopark. Foto: Per Jiborn

Naturturismexperten Per Jiborn har ställt flera frågor till Sveaskog om landets 37 ekoparker. Han vill ta del av planer, avtal och andra underlag som rör förvaltningen av ekoparkernas skogar. Ett år senare har de flesta av hans frågor inte besvarats och nästan inga underlag har lämnats ut.

Per Jiborn har nyligen skrivit till Skogsstyrelsen och frågat vad som gäller kring insyn, tillsyn och dokumentation i ekoparkerna, som ägs av hela svenska folket. Sveaskog har vid ett antal tillfällen utlovat öppenhet kring hur landets ekoparker förvaltas. Per Jiborn skriver om tre fall där Sveaskog valt att tiga. Det handlar om opublicerade ekoparksplaner, digitala kopior av ekoparkernas juridiska avtal som inte lämnas ut och om hur skogarna i ekoparkerna Halle- och Hunneberg söder om Vänern och Hornsö i östra Småland förvaltas.

Varför skriver du till Skogsstyrelsen om något som handlar om hur Sveaskog agerar?

– Den här dragkampen om tillförlitlig och saklig information har pågått i ett år nu. Jag har påmint och väntat i månader. Innan jag skrev till Skogsstyrelsen vände jag mig direkt till en av ledamöterna i Sveaskogs styrelse. Men tystnaden fortsätter och inga svar ges. Jag är bekymrad över att insynen försvåras i hur ekoparkernas skogar sköts. Det är skogar som tillhör oss alla. Jag har även pratat med tjänstemän på olika myndigheter, som vittnar om samma problem. Därför vänder jag mig till Sveaskogs motpart i det juridiska avtal som styr förvaltningen av våra ekoparker. Som myndighet bör Skogsstyrelsen värna om allmänhetens rätt att få veta hur formellt skyddade skogar förvaltas.

Men ska inte Sveaskogs ekoparker behandlas på samma vis som de avsättningar som andra skogsbolag gör?

– Det är en rimlig invändning, men sedan 2014 inkluderas ekoparkernas naturvårdsskogar i vårt formella skogsskydd. Det gör inte övriga frivilliga avsättningar med något undantag. Och det handlar om stora områden med så kallad produktiv skogsmark. Det vill säga områden där skogsbruk normalt bedrivs. I våra nationalparker finns det knappt 50 000 hektar produktiv skogsmark. I våra 37 ekoparker finns det betydligt mer. Drygt 80 000 hektar och dessa skogar ingår i Sveriges formella naturskydd. Men Sveaskog vill inte redovisa hur dessa skogar förvaltas eller lämna ut digitala underlag som möjliggör en granskning. Om Skogsstyrelsen inte vill dra Sveaskog i örat, får jag väl försöka driva frågan ändå upp till riksdag och regering.

Han fortsätter:

-Jag menar att det är helt oacceptabelt att stora formellt skyddade skogsbestånd har en hemlig förvaltning, som sköts av ett skogsbolag med en uttalad ambition att vara det mest lönsamma skogsbolaget på både kort och lång sikt, avslutar Per Jiborn.

Vad är en ekopark?

En ekopark bildas och förvaltas av statliga Sveaskog. Det finns 37 ekoparker i Sverige. Hälften av arealen utgör av produktionsskogar med olika grader av hänsyn. Den andra hälften av ekoparken ska vara undantagen från skogsbruk. Tanken är att stora sammanhängande landskap ska ge höga naturvärden och människor möjlighet till rekreation. Sommaren 2010 tydliggjorde riksdagen Sveaskogs uppdrag. Det innebar att bolagets kärnverksamhet är skogsbruk, vilken ska ge marknadsmässig avkastning. Landets ekoparker är sedan ett regeringsbeslut 2014 en del i Sveriges formella naturskydd.

Ekoparkerna ska ha individuella skräddarskydda skötselplaner, fastlagda i 50-åriga avtal mellan Skogsstyrelsen och Sveaskog. I planen ska anges vilka områden som är avsatta för naturvård och vilka som är avsatta för skogsbruk. Men tidigare anställda har vittnat om hur triviala ungskogar blev naturvårdskogar, medan de äldre avverkningsmogna skogarna blev produktionsskogar i flera ekoparker, enligt Per Jiborn. Det är bland annat detta som Per Jiborn vill granska i detalj, men för det behövs digitala versioner av ekoparksavtalets bilagor med hundratals, ibland tusentals, skogsbestånd. Dessutom räknar Sveaskog in normal hänsyn som kantzoner och kvarlämnade solitära träd i ekoparkernas naturskydd.

Sveaskog har fått hård kritik för hur de förvaltar och avverkar i exempelvis Ejhedens ekopark i Dalarna, Halle-Hunneberg i Västergötland och Hornsö i Småland. Kaliber i P1 granskade Sveaskog och deras hantering av våra ekoparker 2017. Sveaskog skulle då avverka flera värdefulla och helt unika gamla skogar. De exempel som nämndes i programmet var de 100-åriga tallskogarna i Hornsö i östra Småland. Under 2017 krävde Skydda Skogen avverkningsstopp i Sveaskogs ekopark Halle- Hunneberg där det statliga bolaget ville avverka skog med höga naturvärden.  Det konstaterades då att Sveaskogs ekoparksplan över området stred mot miljömålen och artskyddslagstiftningen.

Läs Per Jiborns öppna brev till Skogsstyrelsens generaldirektör Herman Sundqvist.

Läs Per Jiborns blogginlägg Vad är så hemligt i våra ekoparker?