Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Sveaskog utarmar skogslandskap i Småland

Sveaskog planerar att avverka ett större skogsområde vid sjön Ekern i Oskarshamns kommun, i Kalmar län. Skogslandskapet är både reservvattentäkt för kommunen och viktigt för friluftslivet och för bär och svampplockning. Här börjar vandringsleden Ostkustleden. Oskarshamnsbygdens fågelklubbs skogsgrupp har reagerat på Sveaskogs planer på avverkning i detta skogslandsskap, som är ett kulturlandskap med många biotoper av olika slag.

Blåmossa växer på berghällar med tunt humuslager i hällmarktallskog. Mossan växer mycket långsamt. Foto Jan Brenander.

En biotop är en specifik naturmiljö, exempelvis en hällmarkskog, en mosse, en slättsjö men också enskilda stubbar, tuvor eller vattenpölar.

Avverkningar i det småländska kultur- och skogslandskapet

Under 2018 och 2019 har totalt ca 54 ha blivit avverkade. Nya avverkningar på ca 60 ha är anmälda. Det blir, om planerna genomförs, summa ca 114 ha, motsvarande 164 fotbollsplaner, i detta småländska kulturlandskap vid sjön Ekern.

– Hela detta område är ett småskaligt skogslandskap, med varierade biotoper, som nu kommer att bli en öken om Sveaskog genomför sina planer, säger Jan Brenander från Oskarshamnsbygdens fågelklubbs skogsgrupp. Skogsgruppen har funnit arterna tallticka, tallört, blåmossa och vedskivlav, denna lav växer på bränd ved eller på gamla torra exponerade lågor av gran och tall. Alla dessa arter är signalarter som visar att det är höga naturvärden i området.

Tallticka går på över 150 år gamla levande tallar (tallarna börjar få pansarbark som ser lite ut som krokodilskinn) och rötar långsamt ned tallen. I skogslandskap där tallticka växer brukar tjäder hålla till. Foto: Jan Brenander.

Vad i avverkningsplanerna för skogslandskapet reagerar Skogsgruppen på?

– Den planerade avverkningen tar inte hänsyn tilll uddarna som går ut i sjön Ekern, trots att Skogsstyrelsens Målbilder anger att äldre skog på uddar är en hänsynskrävande biotop. Inte heller blir det några kantzoner mot våtmarker, som också är hänsynskrävande biotoper, utan dessa är också anmälda för avverkning. Detta utgör en risk för ytterligare brunifiering av sjön Ekern. Det är inte känt om Sveaskog gjort någon naturvärdesbedömning i området och detta har jag påpekat för Sveaskogs hållbarhetsexpert, säger Jan Brenander.

De planerade avverkningszonerna ligger precis intill bergskammar och bergssidor (bilder på detta i den nedersta länken på sidan) och tar ingen hänsyn till biologiska värden. Extra pengar kommer in till staten genom att naturvårdshänsynen inte har ett pris i pengar och att Sveaskog inte tar den hänsyn som Skogsstyrelsens Målbilder anger som “god miljöhänsyn i skogen”. – Eftersom Skogsstyrelsen bara ger rekommendationer, så struntar avverkningsbolagen i att lämna större hänsynsytor för den biologiska delen, säger Jan Brenander.

Orkidén Jungfru Marie nycklar, ljuslila, fläckad i mörklila, fanns på flera växtplatser i skogsområdet
Den fridlysta orkidén Jungfru Marie Nycklar växer i såväl skogslandskapets kärrkanter som i hagmarker. Foto: Jan Brenander

Smala strandzoner i skogslandskap risk för brunifiering

Sjön Ekerns strand sluttar ner mot sjön. Kantzonen där är inte tillräcklig. Sluttningen utgör en risk för läckage av vatten från hygget, om avverkning sker i smala remsor mellan de bergsknallar som sluttar ner mot sjön. Skogsgruppen besökte området och såg att vattnet redan är brunifierat. Brunifieringen beror på att det blir mer löst organiskt kol och järn i vattnet, vilket gör vattnet brunare.

– Hur kommer vattnet i sjön Ekern, som är kommunens reservvattentäkt, att se ut, efter den planerade avverkningen, med en så dålig skyddszon, undrar Jan Brenander.

En rödgrönvit  snitsel hänger i ett träd nära sjön
Avverkningssnitslar ända fram till sjön. Foto: Jan Brenander.

Inget svar till skogsgruppen från Sveaskog om samråd

Ostkustleden, en känd vandringsled, går igenom det avverkningsanmälda skogslandskapet. Tallarna har gula markeringar för att visa var leden går. Sveaskogs avverkningssnitslar hänger hela vägen ända fram till ledens gulmarkerade tallar (bilder på detta i länken nedan). Sveaskog planerar alltså att avverka ända fram till leden och att inte ta hänsyn till leden. Skogsgruppen har påpekat för Sveaskog att detta är ett brott mot certifieringsföretaget FSC:s bestämmelser, som anger att samråd ska ske i fall som detta, men Skogsgruppen har inte fått något svar på sitt påpekande. FSC är en icke-vinstdriven organisation, som skogsägare frivilligt går med i. Skogsägare och skogsföretag förbinder sig därigenom att följa certifieringsföretagets bestämmelser för att få märka sitt virke med FSC:s logga. FCS: s devis är ”Skogar för alla för alltid.” Flera miljöorganisationer, däribland Naturskyddsföreningen och Fältbiologerna, har avslutat sitt samarbete med FSC.

Gran- och björkbevuxen mark sluttar ner mot sjön i detta skogslandskap
Marken i skogslandskapet sluttar ner mot sjön. Foto: Jan Brenander.

Skogslandskapets våtmarker ingår i avverkningsanmälan – klassas som impediment.

I avverkningsanmälan ingår också flera mossar, där det växer hartsdoftande och vitblommande skvattram. Mossar är våtmarker, och våtmarker kallar skogsbrukets företrädare impediment. Inget skogsbruk skall bedrivas på impediment på grund av att trädens tillväxt är mindre än 1 m3 per ha och år. I denna södra del av vårt land är tillståndet för våtmarker otillfredsställande, liksom för våtmarker överallt i världen. Våtmarker, ett livsviktigt ekosystem, försvinner inte bara i skogslandskap, utan de försvinner från världen tre gånger fortare än skogen, enligt en rapport.

Avverkningen i detta skogslandskap har en negativ klimatpåverkan och avverkningen orsakar ytterligare
växthusgasutsläpp, påpekar Jan Brenander.

Tallörten växer i barrskogar och är en parasit. Den är vit/gul , eftersom den saknar klorofyll. Foto: Jan Brenander.

Mer om hot mot skogslandskap i Småland:

https://skyddaskogen.se/gallsjon-maste-fa-skydd-mot-avverkning/

https://skyddaskogen.se/hjalp-oss-stoppa-oskarshamns-kommun-fran-att-asfaltera-applerumsan/

Källor:

Bernes, Naturvårdsverket, 2011.

https://www.slu.se/ew-nyheter/2019/8/uppmarksammad-artikel-om-brunifiering/

https://www.naturvardsverket.se/upload/sa-mar-miljon/vatten/vatmark/0-vatmarker-bidrar-till-ett hallbart-samhalle.pdf

www.unwater.org/world-wetlands-day-2021-wetlands-and-water/

https://www.ramsar.org/sites/default/files/flipbooks/ramsar_gwo_english_web.pdfhttps://

Bilder från Sveaskogs planerade avverkning vid sjön Ekern, Oskarshamns kommun. Skogslandskap för det rörliga friluftslivet.

https://skyddaskogen.se/wp-content/uploads/2021/07/bilder-fran-sveaskogs-planerade-avverkning-vid-sjon-ekern-210707-1.pdf