Sveaskogs monsterkalhygge på sammanlagt 180 ha. På fotot ses en mindre del av hygget med lågfjället Tjappsåive i fonden. Längst bort till vänster på bilden skymtar lite av den tillhörande 60 ha stora plantagen med contorta som ingår och som också kalhöggs. Foto: Björn Mildh.

Det statliga skogsbolaget Sveaskog har gjort ett monsterkalhygge på 180 ha i Arvidsjaurs kommun i Östra Kikkejaure samebys renbetesmarker. Här har 120 hektar 70-årigt tallplantage avverkats liksom 60 hektar contorta-plantage men även en rikt hänglavsbärande granskog. Det framgår att Sveaskog har stor brist på ”avverkningsmogen” skog och att produktion går före biologisk mångfald, skriver representanter från Naturskyddsföreningen i ett öppet brev till Sveaskog.

Läs det öppna brevet till Sveaskog här:

Bästa Eva Färnstrand och Per Matses,

Sveaskog har gjort ett monsterkalhygge på 180 ha i Arvidsjaurs kommun i Östra Kikkejaure samebys renbetesmarker, strax väster om det redan hårt avverkade lågfjället Tjappsåive. Hygget har koordinaterna N 7306072; E 695603.

180 ha har kalhuggits, se fotot ovan. 60 ha var enligt Sveaskog Pinus contorta och 120 ha en 70-årig tallplantage med svensk tall. (Åldersgränsen för avverkning är 80 år?)

Flygfoto över det avverkade området (ljusgrönt till vänster).

Contortadelen är den breda remsan i sydväst på kartan, resten var tallplantage. Merparten av hygget har bränts efter avverkningen. Allt skall sedan markberedas för att på nytt bli en art- och lavfattig plantage.

Contortahygget gjordes enligt Sveaskog för att träden inte växte som man tänkt.

Dock, endast den mittersta tredjedelen var en ganska enhetlig (70-årig?) contorta-plantage. I den södra tredjedelen fanns bara ca 10-15 procent contorta och även i den norra fanns ett stort inslag av inhemska trädslag. Men Sveaskog passade på att hugga rent utom i den norra delen där några öar med främst gran sparades. Allt annat kalhöggs, även i den södra delen.

Den 120 ha stora plantagen med 70-årig inhemsk tall med tydligt inslag av gran och även björk (gott om brända stubbar) kalhöggs med motiveringen törskate angrepp. Men bolaget har inte nöjt sig med att kalhugga plantagen, utan även gått in och avverkat i granskogen utanför plantagen längs den sydöstra hyggesgränsen. Man sågade ner granskog som var rikt hänglavsbärande och alls inte angripen av törskatesvamp (som bara angriper tall).

En fråga. Låg även granskogen inom gränsen för den gjorda avverkningsanmälan gällande tallplantagen? Eller utanför?

https://norrbotten.naturskyddsforeningen.se/tjappsaive/

I SVT-programmer ”Slaget om skogen” framgick att Sveaskog har stor brist på ”avverkningsmogen” skog. Detta på grund av gjorda överavverkningar, både av Sveaskog och av bolagets föregångare.

Tänk om statliga Sveaskog kunde vidgå detta i stället för att varje gång komma med förnekanden och bortförklaringar.

Men bolagets produktionsfixerade avtal om leveranser till industrin skall till varje pris följas. De går ständigt före både biologisk mångfald, höga naturvärden och hederliga redovisningar.

Ett sorgligt kapitel, bästa Eva Färnstrand och Per Matses.

Vänligen,

Björn Mildh, medlem i Naturskyddsföreningen.

Marcus Lidström, ordf. Naturskyddsföreningen i Norrbotten.Maj Aspebo, samordnare, Naturskyddsföreningens skogsnätverk i Norrbotten.

Johanna Nilsson, verksamhetsutvecklare, Naturskyddsföreningen i Norrbotten.

Petter Mildh, ideell naturvårdare

Kontakt

Björn Mildh, medlem i Naturskyddsföreningen, bjorn.mildh(@)naturskyddsforeningen.se, tel. 0911-682 65