Sveaskogs signum vajar i blåsten vid den sista resten av naturskog i Tjappsåive som omges av 150 hektar hyggen. Foto: Björn Mildh.

Det statliga skogsbolaget Sveaskog planerar att avverka en naturskog i ett skogslandskap som redan är hårt avverkat i Östra Kikkejaure samebys renbetesmarker i Arvidsjaurs kommun. Skogsstyrelsens generaldirektör Herman Sundqvist framhöll under sin tid som skogschef på Sveaskog att skogsbolaget kommer att avverka all mark som inte skyddats. Representanter från flera samebyar och Naturskyddsföreningen i Norrbotten riktar nu skarp kritik mot Sveaskog i ett öppet brev.

Läs det öppna brevet i sin helhet här:

Bästa Per Matses och Eva Färnstrand,

Den skogklädda höjden Tjappsåive i Östra Kikkejaure samebys renbetesmarker i Arvidsjaurs kommun är sedan många år tillbaka hårt åtgången av Sveaskogs avverkningar. Redan år 2010 protesterade lokalbefolkning mot bolagets omfattande och hårdhänta kalhuggning. Men Sveaskog bryr sig inte, man tar vad man vill ha.

Tjappsåive. Den avverkningsanmälda naturskogen omsluten av hyggen.

Nu har bolaget snitslat och avverkningsanmält en sista 7 ha stor ö med naturskog som ligger mitt på ett ca 150 ha stort kalhygge på Tjappsåivelängst i norr. Se kartbilden ovan. Koordinater: N 7309762; E 700887.

Skogen är en flerskiktad barrblandskog där gran dominerar. Dimensionshuggen med yxa långt tillbaka. Flera tallöverståndare. Inslag av lövträd med ett 20-tal gamla sälgar och flera små grupper med aspar. Spridda björkar.

Många naturvärdesträd. Noterat bland samtliga nämnda trädslag.

Rik förekomst av garnlav som är rödlistad (NT). Även gott om manlav, renarnas favorit. Granticka (NT). Huggspår av spillkråka (NT, finns med i EU:s fågeldirektiv).

Marken är bördig med blåbärsris och ställvis kärlväxter och ormbunkar. En del av sluttningen i nordost håller nyckelbiotopsklass. http://www.norrbotten.snf.se/wordpress/tjappsaive/

Sedan 1859, i 160 år, har staten huggit och godtyckligttagit för sig i samebyarnas renbetesmarker. Länge var det Domänverket som regerade i skogarna. De senaste 20 åren är det statliga Sveaskog som tagit över och avverkat hårt. Det har skett med benäget stöd av Skogsstyrelsen och utan respekt för vår urbefolkning samerna och deras rennäring. Samerna har osynliggjorts. Här är det Östra Kikkejaure sameby som drabbats hårt.

160 år av huggande får räcka!

Detta är den sista resten med 7 ha naturskog mitt på ett 150 ha stort hygge!

Denna skog skall lämnas i fred!

Vänligen,

Patrik Lundgren, Östra Kikkejaure sameby 

Jonas Stenberg, Västra Kikkejaure sameby

Leif Lundberg, Maskaure sameby

Peter Larsson, Maskaure sameby

Johan Jonsson, Mausjaur sameby

Erik Jonsson, Mausjaur sameby

Marcus Lidström, ordf. Naturskyddsföreningen Norrbotten

Johanna Nilsson, verksamhetsutvecklare, Naturskyddsföreningen i Norrbotten

Björn Mildh, medlem i Naturskyddsföreningen

Kontakt

Björn Mildh, medlem i Naturskyddsföreningen, bjorn.mildh(@)naturskyddsforeningen.se, tel. 0911-682 65