Pressmeddelande Skydda Skogen 2017-11-06

Det statliga skogsbolaget Sveaskog vill nu i höst avverka en stor areal värdefull äldre skog i ekoparken Halle-Hunneberg vid Vänersborg. Sveaskog säger själva: ”i ekoparkerna är det alltid naturvården som är huvudmålet”. Skydda Skogen har granskat ekoparksplanen och funnit att den inte tar hänsyn till skyddade arter som exempelvis tjäder, sparvuggla, talltita, och grön sköldmossa. Är ekoparksplanen bara greenwashing? Skydda Skogen kräver avverkningsstopp tills Sveaskog har inventerat skyddsvärda arter och uppdaterat sin ekoparksplan.

Många skogsarter i Sverige är idag hotade på grund av för mycket avverkningar, bristande hänsyn, svag tillämpning av artskyddet och för lite skyddad skog. Sveaskog har avsatt särskilda ekoparker där naturvården skall vara viktigast.

”Men prioriteringarna är väldigt märkliga på Halle-Hunneberg,” säger Elin Götmark från Skydda Skogen som besökt området. ”Sveaskog har satt av mycket ungskog för naturvård samtidigt som de avverkar mycket av den kvarvarande spillran äldre skog.”

Äldre skog är omistlig för såväl rödlistade och skyddade arter som för friluftsliv och besöksnäring.

Skydda Skogen anser att Sveaskogs skogsbruk och ekoparksplan strider mot miljömålen,  artskyddslagstiftningen och mot Sveaskogs egna målsättningar. När de avsätter unga skogar istället för äldre skog gynnar det mer bolagets ekonomi än skogarnas ekologi. Föreningen vill att Sveaskog på ett öppet och trovärdigt sätt redovisar hur ekoparksplanen togs fram. Vilka inventeringar och naturvårdsprioriteringar bygger den på?

”Vi begär dessutom att Sveaskog inventerar skyddsvärda och skyddade arter,” säger Michael Nilsson, styrelseledamot i Skydda Skogen. ”Under våren ska fågelinventeringar göras i samarbete med Birdlife/SOF. Vad är logiken i att avverka innan dess?”

I en skrivelse till Sveaskogs styrelse begär Skydda Skogen att Sveaskog uppdaterar ekoparksplanen så att naturvård verkligen blir huvudmålet. Särskilt bör den:
    • anpassas till lagstiftningen om skyddade arter (artskyddsförordningen) och EU:s art- och habitatdirektiv och fågeldirektivet,
    • inriktas på att bevara äldre skog och miljöer för skyddade och/eller rödlistade arter,
    • samordna med länsstyrelsens arbete med grön infrastruktur.

Skydda Skogen kräver avverkningsstopp på Halle-Hunneberg tills kraven uppfyllts.

David van der Spoel, talesperson i Skydda Skogen (0703157044)
Michael Nilsson, styrelseledamot i Skydda skogen (0768369970)
Elin Götmark, aktiv i Skydda Skogen i Västergötland (0706787423)