Den avverkade biologiskt värdefulla skogen norr om Råmåsjön. Foto: Leon Afsahi

Sveaskog har avverkat över 600 hektar i 6 utpekade biologiskt värdefulla skogar i Ore Skogsrike i Dalarna sedan 2013. Nyligen avverkades ytterligare en värdefull skog norr om Råmåsjön i Sveaskogs Ekopark Ejheden. Fler skogar står på spel.

Ore skogsrike är ett stort sammanhängande skogslandskap med en stor andel skyddsvärda skogar i norra Rättviks kommun. Området kartlades och inventerades av Naturskyddsföreningen under 2011-2012. Inventeringsresultaten presenterades i rapporten Ore skogsrike – Ett levande skogslandskap i Rättviks kommun 2013 där skyddsvärda skogar pekades ut. Naturskyddsföreningens uppföljningsrapport ”Ändå hugger man” (2017) visar att Sveaskog avverkat över 600 hektar av dessa skogar sedan 2013.

– Detta är oacceptabelt. Ore skogsrike är ett av de sista och största landskapsområdena i mellersta Sverige där en stor andel gammal naturskog fortfarande finns kvar. Det är unikt i dagens skogslandskap. Nu har Sveaskog avsiktligt fragmenterat många delar av området och fler skogar är planerade för avverkning, säger Helena Björnström som inventerade skogarna under sommaren och hösten 2017.

Under vintern 2016-2017 avverkade Sveaskog biologiskt värdefull skog vid Brännvinsberget där över 150 fynd av 26 olika rödlistade arter gjordes. I början av december 2017 avverkades en skog med höga biologiska värden norr om Råmåsjön i Ekopark Ejheden i Ore Skogsrike. I denna skog var vissa tallar över 200 år gamla och under ett kort inventeringsbesök i somras hittades 13 olika signalarter varav 10 är rödlistade.

Sveaskog är ett FSC-certfierat skogsbolag vilket innebär att bolaget ska visa miljöhänsyn och inte avverka skogar med höga naturvärden. Enligt FSC standarden ska samråd ske med individer och grupper som är direkt påverkade av skogsbruksåtgärderna.

– Naturskyddsföreningen har inte informerats eller kontaktats av Sveaskog gällande någon av de utförda avverkningarna i Ore Skogsrike förutom vid Brännvinsberget där 40 hektar avverkades trots mycket höga naturvärden, säger Margareta Wikström från Naturskyddsföreningen i Rättvik.

Trots protester från flera olika miljöorganisationer, planerar Sveaskog att avverka biologiskt värdefull skog i norra delen av Brännvinsberget, Nyslogtjärnen, Grästjärnarna, Stormyren och södra Ormtjärnen. Delar av det som ska avverkas ligger i Sveaskogs Ekopark Ejheden. Inget samråd har skett inför någon av dessa planerade avverkningar.

Av ekoparksplanen framgår även att skyddsvärda naturskogar är tänkta att avverkas, exempelvis vid Tjäderlekstjärnen där det finns ett intakt naturskogslandskap som ännu inte fragmenterats.

Läs rapporten ”Ore skogsrike – Ett levande skogslandskap i Rättviks kommun” (2013).

Läs rapporten ”Ändå hugger man… Rapport från Ore Skogsrike 2017 med en analys av Sveaskogs naturvårdsambitioner” (2017).

Fler exempel på avverkade skyddsvärda skogar i Ore Skogrike: ”Den svenska miljöcertifierade skogsbruksmodellen i Ore Skogsrike – Fallstudier före och efter avverkning hösten 2017

Helena Björnström, inventerare, Ore Skogsrike, 070-428 43 65, helena_bns(@)hotmail.com

Margareta Wikström, Naturskyddsföreningen i Rättvik, 070-668 71 46, margareta.wikstrom(@)naturskyddsforeningen.se

Bengt Oldhammer, rapportförfattare, Ore Skogsrike, 070-334 33 82, bengt.oldhammer(@)telia.com

210-årig tall avverkad i Ore skogsrike innanför gränserna till Ekopark Ejheden. Foto: Helena Björnström
Avverkningar har skett i Sveaskogs Ekopark Ejheden. Foto: Helena Björnström