Det behövs mycket mer omfattande åtgärder för att klara mångfalden i skogen än vad som är fallet i dagens skogsbruk. Den slutsatsen dras i Världsnaturfonden WWFs rapport ”Missade mål” som publiceras idag, där tio ledande svenska skogs- och miljöforskare gett sin syn på saken. Satsning på ökad dikning, stubbrytning och användning av främmande trädslag riskerar att hota den biologiska mångfalden. 

– Tillräckliga åtgärder och resurser måste till för att Sverige ska leva upp till de nationella och internationella åtagande som skrivits under för att klara den biologiska mångfalden, säger Lasse Gustavsson generalsekreterare på WWF. Forskarnas budskap är en tydlig signal om att det behövs krafttag från regeringen i höstens planerade miljömålproposition.

– Tyvärr finns det all anledning att tro att den biologiska mångfalden kommer att pressas ytterligare framöver, tvärtemot miljömålets anda. En rad produktionshöjande åtgärder håller på att införas som stubbskörd och intensifierad gödsling. Skogarna kommer att avverkas vid allt lägre åldrar. Det kommer att leda till ett förändrat och mer likriktat växt- och djurliv, säger Lena Gustafsson, professor vid Sveriges Lantbruksuniversitet i Uppsala, som intervjuats i rapporten.

Hon efterlyser ökade naturvårdsinsatser för att klara ekvationen.

– För att behålla mångformiga och rika skogar i framtiden krävs mer naturvårdsinsatser, istället för att som nu hamna i skymundan för dagens kraftiga satsning på utökad biomassaproduktion, tillägger Lena Gustafsson.

– Vi måste ägna mer uppmärksamhet åt effekterna på landskapsnivå, säger Frank Götmark, professor i ekologisk zoologi vid Göteborgs universitet, en annan av det intervjuade forskarna. Vi vet idag att den lokala biologiska mångfalden är starkt kopplad till det omgivande landskapets kvalitetéer. Ju större täthet av värdekärnor, desto större mångfald per ytenhet.

Rapporten belyser också hur väntade klimatförändringar kan hanteras i skogslandskapet.

– Vi måste rusta skogslandskapet för de klimatförändringar som kommer. Bäst gör vi det genom att sprida riskerna genom att utveckla och gynna ett mer varierat skogsbruk säger Linda Berglund skogshandläggare på WWF. Ett varierat skogslandskap med rik biologisk mångfald har bättre förutsättning att motstå klimatförändringar.

Enligt internationella åtaganden som Sverige har gjort, ska förlusten av biologisk mångfald ha hejdats år 2010. För skogens del ser målen inte ut att kunna nås. Världsnaturfonden WWF presenterar idag ett flertal idéer för en offensiv svensk skogs- och naturvårdspolitik, detta omfattar bland annat: 

– Skydda den lilla del av den svenska skogen som fortfarande hyser höga naturvärden.
– Skärp och utveckla naturhänsynen i skogsbruket
– Undvik nya produktionshöjande åtgärder om inte de långsiktiga miljökonsekvenserna är noggrant analyserade.
– Utveckla nya modeller och styrmedel för att planera skogsbruk och naturvård i hela landskap

För frågor, kontakta:

Linda Berglund, handläggare för WWFs svenska skogsarbete
Tfn: 08-546 575 04, 073-274 42 88
Lasse Gustavsson, generalsekreterare WWF
Tfn: 070-105 30 55
Marie von Zeipel, pressekreterare WWF

Tfn: 08-624 74 03, 070-629 10 77