Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Många röster i Sveriges Radio om skogsbruket

Gammelskog vid Eggarna, naturreservat i Dalarna. Foto: Bente Mellquist Danielson, Wikipedia Commons

Denna vecka har det varit en mängd korta reportage om skogen i regionalradions olika P4-stationer och i P1:s Naturmorgon. Det handlar om skogar som har räddats från avverkning och skogar som har avverkats, om hotet mot skogslevande arter och den biologiska mångfalden, om nyckelbiotopsinventeringen samt om hur skogen används som en ”klimaträddare” av skogsnäringen. Nedan följer en sammanställning i bokstavsordning med länkar till alla reportage.

P1 Naturmorgon: Skogsforskaren Tord Snäll pratar om rödlistade arter och hotade arter i skogen. Han säger att de kommer att försvinna mer och mer till följd av att allt mer skog avverkas. I inslaget tas bland annat Svenska Skogens reklamkampanj upp: ”Skogsnäringen lyfter ofta fram att avverkning och plantering av ny skog innebär klimatnytta i reklamkampanjen Svenska skogen”. Olof Johansson som är skogspolitisk talesperson för statliga Sveaskog, säger att skogsnäringen tar ansvar för den biologiska mångfalden, men kan bli bättre. 

P4 Blekinge: I Blekinge finns det drygt 500 rödlistade arter som drabbas av skogsbruk, enligt den granskning som Sveriges Radio har gjort. Åke Widgren, biolog och områdesskyddssamordnare på Länsstyrelsen i Blekinge, säger: ”Det är klart att modernt, och allt intensivare, skogsbruk går ut över naturvärden. Det är väldigt svårt att bevara den rika biologiska mångfalden med ett intensivt skogsbruk. Det leder till en utarmning av den biologiska mångfalden.” 

P4 Dalarna: Skogsdebatt. Samtidigt som hundratals arter påverkas av skogsbruket, drivs en kampanj från skogsindustrin, LRF och Sveaskog om att skogsbruk är bra för klimatet. Naturskyddsföreningens Malin Sahlin säger att budskapet i kampanjen är förenklat och ger den oinvigde en falsk trygghet om att skogsbruket är hållbart bara man planterar två plantor för varje träd som avverkas. Skogsbruket behöver ställa om, säger hon. Gunnar Lindén vid LRF Skogsägarna håller inte med och menar att det går ganska bra för den biologiska mångfalden. Han säger att ”miljöer som är viktiga för skogens arter ökar”. 

P4 Dalarna: Uno Skog, naturvårdshandläggare på Länsstyrelsen Dalarna, berättar hur länsstyrelsen jobbar med att skydda rödlistade arter. Enligt Uno Skog görs det inte tillräckligt. 

600 arter påverkas negativt av skogsbruket i Dalarna
P4 Dalarna: ”Det finns allt mindre skog som aldrig har kalavverkats”, säger Mattias Ahlstedt, Naturskyddsföreningens ordförande. Av skogsmark som lämpar sig för skogsbruk, men som också har höga naturvärden, är det en knapp femtedel som är skyddad. Runt 600 rödlistade arter påverkas negativt av skogsbruket i Dalarna, enligt siffror från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU. 

P4 Gävleborg: Biologiskt värdefull skog avverkas i snabb takt i Gävleborg. Många rödlistade djur och arter som bor i skogen påverkas negativt av skogsbruk. Enligt Olof Johansson, skogspolitisk talesperson för statliga Sveaskog kan skogsbolagen tänka mer på djuren och växterna som bor i biologisk värdefull skog. 

Skogsägare efterfrågar mer utbildning om biologisk mångfald
P4 Halland: Skogsägare efterfrågar mer utbildning och forskning om den biologiska mångfalden. ”Jag skulle aldrig vilja såga av den gren jag sitter på”, säger skogsägaren Mathilda Clausén Wingårdh från Laholm. 

P4 Halland: 460 rödlistade arter i Halland påverkas negativt av skogsavverkning. ”Just brist på livsmiljö är det största hotet för alla arter”, säger Henrik Martinsson, naturvårdsdirektör på Länsstyrelsen. 

P4 Jämtland: Skogsstyrelsen kommer att sluta registrera nyckelbiotoper då skogsägare ansöker om avverkningstillstånd. Ulf von Sydow, skogsansvarig på Naturskyddsföreningen i Jämtland Härjedalen är intervjuad: ”Det är helt fel väg att gå”, säger han. Förklaringen till förändringen är att man hänvisar till att det inte finns någon skyldighet enligt lag. ”Vi renodlar. Vi har lagtillsyn, det är vårt uppdrag”, säger Helena Eriksson distriktschef för Skogsstyrelsen i Norra Jämtland. 

Nästan hälften av avverkningarna i fjällnära skog har fått avslag
P4 Jämtland: Nära hälften av ansökningarna om avverkning i fjällnära skog i Jämtlands län har fått avslag det senaste året. Det finns en pågående domstolsprocess som skapar osäkerheten kring regelverket. En av de som väntar på besked från Skogsstyrelsen, angående avverkningsanmälningar i fjällnära skog, är skogsbolaget som Erik Björklund är vd för i Östersund. ”Som skogsägare blir man ju väldigt osäker om vad det är som gäller.” 

P4 Jönköping: Mindre än en tiondel av all skogsmark i Jönköpings län räknas som biologiskt värdefull, vilket innebär att den håller så kallad naturtypsklass, visar siffror som Sveriges lantbruksuniversitet och Riksskogstaxeringen tagit fram för Sveriges Radio. Tre fjärdedelar av den biologiskt värdefulla skogen i Jönköpings län ligger på produktiv mark, som alltså är av intresse för den ekonomiskt viktiga skogsnäringen. I Götaland har en tiondel av den värdefulla skogen på produktiv mark ett formellt skydd mot avverkning – av den oskyddade skogen avverkas i snitt 3,7 procent årligen. 

P4 Jönköping: Barbastell, även kallad mopsfladdermus, är en av de arterna vars livsmiljö hotas i samband med att allt mer naturskog avverkas och ersätts med planterad skog. Bristen på gamla träd minskar boplatserna och födan, berättar fladdermusexperten Johan Eklöf, doktor i zoologi med säte i Bollebygd i grannlänet. 

P4 Kristianstad: Varje år avverkas tiotusentals hektar skog som anses vara biologisk viktig, berättar reportern. Gunnar Isaksson, ekolog på Skogsstyrelsen intervjuas. Han berättar bland annat om skillnaden mellan naturskog och planterad skog och hur Skogsstyrelsen jobbar gentemot markägare.

Avverkad lövskog visas upp i Kronoberg
P4 Kronoberg: I Kronobergs län är det framför allt lövskogen som är viktig för rödlistade arter och som behöver skyddas, enligt länsstyrelsen. Skogsbruk är enligt Artdatabanken det enskilt största orsaken till att skogslevande arter blir rödlistade och i förlängningen riskerar att helt försvinna. Per Darell från Naturskyddsföreningens skogsgrupp i Kronoberg medverkar. Han tar med reportern till en avverkad lövskog där det varit många växter och djur. Han säger: ”Det som för en markägare kan vara en investering kan ju vara en förlust av en livsyta för tusentals arter”. Skogsstyrelsen säger att skogsägaren inte följt regelverket men några sanktionsmöjligheter i efterhand finns inte. 

Södras miljöchef: ”Jag tycker vi gör tillräckligt”
P4 Malmö: I Skåne riskerar fler än 800 arter att försvinna till följd av att deras livsmiljöer försvinner, enligt Artdatabankens nya Rödlista. När Sverige nu ska gå över till en mer biobaserad ekonomi finns det risker, enligt Jörg Brunet, professor i ekologi på SLU i Alnarp. ”Jag tycker vi gör tillräckligt” säger Tomas Rahm, miljöchef på Södra som organiserar skånska skogsägare. 

P4 Norrbotten: I norr avverkas skogen i snabbare takt än i resten av Sverige. Det gör att unika växter, djur och andra organismer som är bundna till naturligt föryngrad skog med exempelvis mycket död ved, får minskat utrymme att överleva på. ”Skogsnäringen har under senare år lyft fram det intensiva skogsbruket som en klimaträddare men en granskning som Sveriges Radio har gjort visar att den biologiska mångfalden tar stryk i kampen om klimatet”. Bra att det lyfts i reportaget. Skogsforskarna Håkan Berglund och Tord Snäll är med och ger korta kommentarer. 

”Sällan konsekvenser för markägaren”
P4 Sjuhärad: Den som avverkar skog är skyldig att visa generell naturhänsyn enligt Skogsvårdslagen. Men den som bryter mot reglerna, får oftast ingen påföljd. ”När väl skogen är nere, då kan vi inte göra någonting”, säger Per Johansson, skogskonsulent på Skogsstyrelsen. Många hotade arter i Sjuhärad riskerar att försvinna helt från vissa områden om skogsbruket inte ställer om till mer löv- och blandskog. Det är stora skillnader i hur mycket mark de största skogsägarna avsatt för frivillig naturvård. Borås stad har avsatt 18 procent, medan statliga Sveaskog har avsatt 4,7 procent. 

P4 Sörmland: Över 500 rödlistade arter i Sörmland påverkas negativt av att biologisk värdefull värdefull skog försvinner. I Krämbol utanför Katrineholm har kommunen ansökt om att få avverka skog, vilket oroar Naturskyddsföreningen. I området finns 16 registrerade rödlistade arter berättar Bo Karlsson, ordförande i Naturskyddsföreningen. Orsaken till att kommunen vill avverka är angrepp av granbarkborre och minska risken för spridning, enligt kommunekologen Linda Aldebert.

P4 Uppland: Flera insatser för att skydda skog har skurits ned eller ställts in de senaste åren, vilket Skogsstyrelsen menar riskerar en minskning av värdefulla skogsmiljöer. ”Vi kan se att det sker avverkning av områden med höga naturvärden, framför allt de som inte innan varit kända”, säger Jenny Stendahl, distriktschef vid Skogsstyrelsen. I Svealand avverkas varje år uppemot fem procent av de biologiskt värdefulla skogarna som inte är formellt skyddade och som ligger på mark som lämpar sig för skogsbruk. Mer än 700 rödlistade arter i Uppsala län påverkas negativt av avverkningen, samtidigt som skogsnäringen ofta lyfter fram att avverkning och plantering av ny skog innebär klimatnytta.  Igelkottar och skogsharar minskar kraftigt i antal och många fågelarter är nu rödlistade, enligt Sveriges lantbruksuniversitet, SLU. Karin Ahrné, miljöanalysspecialist vid Artdatabanken intervjuas

P4 Värmland: Skogsbiologen Sebastian Kirppu intervjuas i länets nyaste naturreservat Havsvalladalen som har 130 rödlistade arter. Tack vare att Sebastian och några till har inventerat skogsområdet blev det naturreservat, innan var delar av det var avverkningsanmält. Reportaget har även med ett exempel på en skog som Sebastian inventerat men som har avverkats trots många rödlistade arter.  Det börjar bli ont om biologiskt värdefull skog, handlar ett reportage om. ”Det finns ingen möjlighet för oss att skydda alla intressanta skogar” säger Johan Rees på naturvårdsenheten på länsstyrelsen.

Bybor stoppade skogsmaskiner
P4 Västernorrland: För lite över ett år sedan ställde sig byborna i Gässjö, Sollefteå kommun i vägen för SCA:s avverkningsplaner. I skogen finns ett 30-tal rödlistade arter, bland dem lunglav, olika speciella tickor och tretåig hackspett. ”Framtiden är väldigt oviss, vi har ingen aning om vad som kommer att hända”, säger Matthias Gustafsson som bor granne med skogen. SCA svarar att de ska inventera skogen i Gässjö på nytt. ” Vi kommer att göra nya inventeringar och föra en dialog”, säger SCA:s kommunikationsdirektör Björn Lyngfeldt.

P4 Västernorrland: I Västernorrland påverkas 522 rödlistade arter negativt av avverkningar, enligt SLU. ”Jag tror att många av oss tycker att naturen, den biologiska mångfalden och den gamla skogen har ett egenvärde och att det är en förlust för oss som människor att den försvinner”, säger Bengt Gunnar Jonsson, professor i biologi vid Mittuniversitetet.

P4 Örebro: Allt fler arter i Sverige hamnar på Artbankens lista för hotade fåglar. Tidigare vanliga arter som skrattmås, björktrast och gråkråka finns numera med på listan. ”En tydlig trend att många arter inte klarar ett jordbruk eller skogsbruk som förändrar livsvillkoren”, säger ornitologen Kent Halttunen

P4 Västerbotten: I Västerbotten avverkas mellan 5 000 och 10 000 hektar biologisk värdefull skog varje år. Håkan Berglund, skogsekolog på SLU, menar att många rödlistade arter påverkas negativt då de här skogarna minskar. Men Pär Lärkeryd, vd för Norra Skogsägarna, menar att klimatförändringarna är en större orsak. Var tredje fågelart minskar kraftigt i Västerbotten. Nya på Rödlistan i Västerbottens län är till exempel talltitan, järpen och lappmesen – alla fåglar som stannar här året runt.”Det är alarmerande att även vinterfåglar minskar så kraftigt”, säger Tomas Brodin, ornitolog i Umeå. 

Eftermiddag i P4 Västerbotten, cirka 1:07 in i programmet: Stig-Olof Holm, lektor på Umeå universitet, är med. Han betonar bland annat att vi har väldigt kort tid på oss för att klara 1,5 graders målet och därför är det mycket viktigt att vi överhuvudtaget undviker att släppa ut något kol alls, man får inte skilja på gröna eller svarta kolmolekyler. 

Västmanland missar miljömålen för skog
P4 Västmanland: Västmanland missar miljömålen för biologiskt värdefull skog. ”Det är väldigt stora arealer som behöver avsättas för att vi ska klara av att behålla mångfalden”, säger Mårten Berglind som jobbar med naturvårdsfrågor på Länsstyrelsen i Västmanland. Men det är inte bara Västmanland som missar miljömålen för skog,  det är samma visa över hela Sverige.

P4 Östergötland: Hur skogen ska avverkas och vad den ska användas till är något som kan påverka klimatnyttan för skogsnäringen, säger den östgötska riksdagsledamoten Rebecka Le Moine (MP) och nämner ett sätt att gå tillväga utan att förstöra ekosystemet. ”Det som man använt förut och som börjar växa i intresse nu är hyggesfritt skogsbruk, då tar man de träd som är av intresse och som har högst ekonomiskt värde, på så sätt försvinner inte ett helt ekosystem”, säger hon. 

Södra har anmälts av Naturskyddsföreningen i Kronoberg för att ha brutit mot FSC-standarden. ”Höga naturvärden, nyckelbiotoper och rödlistade arter har gått till spillo och bryter mot certifieringen för ett ansvarsfullt skogsbruk”, säger biologen Erland Lindblad som är aktiv i Naturskyddsföreningen. Södra anser att den aktuella avverkningen vid Ristenområdet i Åtvidaberg var befogad på grund av angrepp från granbarkborre.