”En inventering som Skogsstyrelsen gjort har till exempel lett till att stora delar av skogen klassats som så kallad nyckelbiotop. Det betyder att där finns gott om gamla träd och flera hotade, rödlistade djur arter, exempelvis den mindre hackspetten.”

Läs mer här