En av Stockholms läns artrikaste kalkbarrskogar i Vamby i Norrtälje kommun är nu avverkad. Foto: Privat.

Unik kalkbarrskog i Norrtälje kommun avverkad

En av Stockholm läns artrikaste kalkbarrskogar avseende marksvampar i Vamby i Norrtälje kommun har nyss avverkats – trots att Skydda Skogen, Naturskyddsföreningen Roslagen och Stockholms svampvänner tidigare begärt att både Länsstyrelsen i Stockholm och Skogsstyrelsen formellt skyddar skogen. Kalkbarrskog är en sällsynt och prioriterad skogstyp enligt EU:s art- och habitatdirektiv som Sverige har ett internationellt

Beslut om vindkraft i Ore Skogsrike överklagas- tar inte hänsyn till fridlysta arter

Nyligen fick vindkraftsbolaget wpd grönt ljus av Mark- och Miljödomstolen för att uppföra två stora vindkraftsparker i Ore Skogsrike, Dalarna. Beslutet innebär att biologisk mångfald och naturvärden skadas. Nu har Skydda Skogen och Naturskyddsföreningen i Rättvik överklagat domen till Mark- och Miljööverdomstolen. Många arter kommer inte att överleva när man fragmenterar ett av nordvästra Europas största

Kalender 2021, 14:e december: Läderbagge

Läderbagge (Osmoderma eremita) är en liten brun skalbagge, en bladhorning som är rödlistad som sårbar (VU). Den är skyddad enligt Art- och  habitatdirektivet samt fridlyst enligt Artskyddsförordningen. Läderbaggen lever i gamla ihåliga ädellövträd och där den lever finns även många andra ovanliga arter. Den hotas av att dess livsmiljö växer igen eller städas bort- och att

Kalender 2021, 12:e december: Hasselmus

Hasselmusen (Muscardinus avellanarius) är fridlyst enligt Artskyddsförordningen och enligt EU:s Art-och habitatdirektiv bilaga 4. Arten kan försvinna när snårvegetation röjes bort vid exempelvis radikal brynröjning, landskapsvård med alltför nitisk städiver och vid ensidig reservatsskötsel. Planterad gran konkurrerar bort busk- och lövvegetationen som den lever i. Fragmentering av landskapet är också ett stort hot. Hasselmusens päls är