Överklagan mot planerad avverkning i Risveden – fridlysta fåglar tål inte avverkning!

Nu har Naturskyddsföreningen Norra Älvsborg skickat in en överklagan till Skogsstyrelsen mot en planerad avverkning av ytterligare en skog med höga naturvärden vid Angertuvan i Risveden, Västergötland. Skogen hyser de rödlistade och fridlysta skogsfåglarna spillkråka, mindre hackspett, duvhök och talltita och bedöms kunna hysa järpe och tretåig hackspett.  De tål inte avverkning. ”Vi yrkar att

SCA avverkningsanmälde och avverkade naturskog som skogsbolaget tidigare lovat spara för naturvården

Tallar som är uppemot 300 år gamla växer i ett område norr om Vattensjöberget. Området gränsar till Natura 2000-reservatet Helvetesbrännan i Västernorrlands län. Denna gamla tallskog är nästan opåverkad av skogsbruk. År 2009 lovade SCA att avsätta skog för naturvård. Men skogen avverkningsanmäldes. Över 40 hektar skog var avverkad, innan den ideella naturvården upptäckte att

Skogsstyrelsen missar de flesta fåglar som inrapporteras till Artportalen

Fåglar som inrapporteras till SLU:s Artportalen finns numera nästan aldrig med i Skogsstyrelsens system och karta Skogens Pärlor.  Myndigheten har så höga häckningskriterier för inrapporterade fågelarter att de missar kring 95% av alla fågelobservationer, skriver Birdlife Sverige. Det är allvarligt eftersom Skogsstyrelsen därmed tillåter avverkning i skogar utan att veta om fåglarnas existens. Skogsstyrelsen har

Skydda Skogen skickar brev till regeringen: Felaktigheter sprids om artskyddet!

Skogsnäringen och Skogsstyrelsen vilseleder med sina media-utspel om det svenska artskyddet. De har felaktigt sagt att artskyddet omfattar krav på dokumentation av enstaka individer av vanliga fåglar. Men det saknas stöd i domar och rättspraxis för detta budskap. Nu skickar Skydda Skogen ett brev till regeringen för att klargöra feltolkningen och begär ett möte med