talltita, svart och vit, nära hotad art

Skydda Skogens kalender med hotade skogslevande arter: 2. Talltita

Skydda Skogen presenterar varje dag fram till jul en hotad skogslevande art Talltitan har minskat kraftigt under de senaste 30 åren och är rödlistad som nära hotad. Det finns flera studier som visar att talltitan är känslig för gallring och inte överlever när dess livsmiljö kalavverkas. Talltitan föredrar större sammanhängande barrskogar, och finns i både tallskog som granskog och

Regeringen vill försvaga artskyddet. Skydda Skogen: ”Sverige långt under EUs målsättning”

En utredning från Miljödepartementet föreslår en försvagning av det svenska artskyddet, där man tar bort skyddet för fåglarnas fortplantningsområde och viloplatser. Detta i en tid när hotet mot arterna och den biologiska mångfalden aldrig varit större. Problemet med Artskyddsförordningen ligger inte i själva lagstiftningen utan i de svenska myndigheternas bristfälliga tillämpning av lagen, skriver Skydda

Replik i DN: Med artskyddsförslaget får fåglarna ett sämre skydd

REPLIK I DN DEBATT 11 juni 2021: Elin Götmark och David van der Spoel, föreningen Skydda Skogen: Det gäller fågelarter som exempelvis tjäder, tretåig hackspett, lappmes, talltita, duvhök, berguv, trädlärka och spillkråka. Nu har ännu en punkt i Januariavtalet bockats av, och artskyddsförordningen granskats. Utredaren Lars Tysklind skriver på DN Debatt om att ansvar för