Beslut om vindkraft i Ore Skogsrike överklagas- tar inte hänsyn till fridlysta arter

Nyligen fick vindkraftsbolaget wpd grönt ljus av Mark- och Miljödomstolen för att uppföra två stora vindkraftsparker i Ore Skogsrike, Dalarna. Beslutet innebär att biologisk mångfald och naturvärden skadas. Nu har Skydda Skogen och Naturskyddsföreningen i Rättvik överklagat domen till Mark- och Miljööverdomstolen. Många arter kommer inte att överleva när man fragmenterar ett av nordvästra Europas största

Knärotsskog gallrad och sönderkörd av markägare

En markägare i Näshulta, Eskilstuna kommun har gallrat och gjort diken i en skog med hundratals av orkidén knärot, ett duvhöksbo och häckande talltita. Knärot är rödlistad som sårbar (VU) och fridlyst enligt 8 § Artskyddsförordningen, duvhök och talltita är rödlistade som nära hotade (NT) och fridlysta enligt 4 § Artskyddsförordningen. Nu har Skydda Skogen

Skogskurs hölls i avverkningsplanerade skogar i Hedlandets naturreservat

Innan jul ordnade medlemmar i Skydda Skogen en skogskurs om inventering och skogens arter i Hedlandets naturreservat i Södermanland. Skogarna som inventerades är avverkningsplanerade av Sveaskog som äger marken. Stora delar av naturreservatet ska Sveaskog avverka framöver i produktivt syfte, något som inte många av reservatets besökare vet om. Sveaskog äger marken och enligt beslut

Den fridlysta och rödlistade järpen finns i den avverkningsanmälda skogen. Foto: Lars Werner.

Skydda Skogens kalender om fridlysta och hotade arter: 16. Järpe

Järpe är rödlistad som nära hotad (NT), är fridlyst enligt Artskyddsförordningen och en Prioriterad art i Skogsvårdslagen. Järpen trivs inte när markägare röjer, gallrar och avverkar i stor omfattning. Arten behöver områden med både unga granar och lövträd. Järpe finns i sammanhängande grandominerad skog över hela Sverige, enligt Artfakta. Den håller gärna till i fuktiga

Kalender 2021, 14:e december: Läderbagge

Läderbagge (Osmoderma eremita) är en liten brun skalbagge, en bladhorning som är rödlistad som sårbar (VU). Den är skyddad enligt Art- och  habitatdirektivet samt fridlyst enligt Artskyddsförordningen. Läderbaggen lever i gamla ihåliga ädellövträd och där den lever finns även många andra ovanliga arter. Den hotas av att dess livsmiljö växer igen eller städas bort- och att