Mindre hackspett stoppar bygge i tätortsnäraskog efter överklagan till Mark- och miljööverdomstolen

Miljöengagerade stadsbor har lyckats stoppa byggplaner på 130 bostäder i Solbergaskogen söder om Stockholm, efter att ha överklagat till Mark-och Miljööverdomstolen. I skogen häckar den mindre hackspetten som är upptagen i Artskyddsförordningen. Strax före jul upphävde Mark- och miljööverdomstolen detaljplanen, skriver tidningen Mitt i Stockholm. Mindre hackspett är rödlistad som ”nära hotad” (NT) och den

Stenkross och byggväg hotar Bagisskogen- ett beslut utan miljöbedömning

Skydda Skogen besökte den hotade Bagisskogen, söder om Stockholm tillsammans med gruppen ”Stoppa Byggvägen”. Stockholms Stad ska placera en stenkrossanläggning i Bagisskogen och en byggväg ska dras igenom grönområdet där tunga lastbilar ska köra i skytteltrafik med stenkross under minst 7 års tid. Bagisskogen är en grön kil och utpekat som ett ekologiskt särskilt betydelsefullt

LRF: Bråttom att fridlysta arter ska ge vika för skogsbruket

Trots de förändringar som skogsbranschen fått igenom nöjer sig inte LRF. De menar att artskyddsförordningen fortsätter att orsaka problem för landets skogsägare och att skogsägare förbjuds att bruka sin skog. Nu behövs en helhetslösning. Detta trots att formellt skydd av skog i huvudsak ska ske utifrån frivillighet. De uppmanar regeringen att agera skyndsamt. Länk till

Skötselåtgärder i Tyresta naturreservat ifrågasätts: Gallringar, avverkning av gamla träd och lågor tas bort

På flera ställen där Stiftelsen Tyrestaskogen har utfört skötselåtgärder i Tyresta naturreservat har de underröjt skog, gallrat bort gamla tallar och granar och tagit bort grov död ved (lågor) utan att inventera skogarna innan. Nu har ändringar gjorts i skötselplanen som innebär att Stiftelsen kan gå in var som helst i reservatet och ”frihugga” tallar

Skydda Skogens kalender med skogslevande arter 17: nordfladdermus

Nordfladdermus är ett däggdjur som lever i hela Sverige i de flesta slags miljöer från sydligaste Skåne upp till norr om polcirkeln. Studier i södra Sverige tyder på att där minskar antalet nordfladdermöss kraftigt. SLU Artfakta ger nordfladdermusen beteckningen nära hotad, NT- near threatened, med en minskningstakt de senaste 20 åren på runt 25 procent.