Skydda Skogens kalender med hotade skogslevande arter 2022: Barrviolspindling

Skydda Skogen presenterar varje dag fram till jul en hotad skogslevande art. Barrviolspindling (Cortinarius harcynicus) är en rödlistad svamp som är nära hotad (NT) och relativt sällsynt. Den tycks försvinna efter slutavverkning, markberedning och plantering.  Gödsling av skogsmark är ett direkt hot. Barrviolspindling bildar mykorrhiza med granar. Den indikerar örtrika granskogar med höga naturvärden. Områdesskydd