Den fridlysta och rödlistade järpen finns i den avverkningsanmälda skogen. Foto: Lars Werner.

Skydda Skogens kalender om fridlysta och hotade arter: 16. Järpe

Järpe är rödlistad som nära hotad (NT), är fridlyst enligt Artskyddsförordningen och en Prioriterad art i Skogsvårdslagen. Järpen trivs inte när markägare röjer, gallrar och avverkar i stor omfattning. Arten behöver områden med både unga granar och lövträd. Järpe finns i sammanhängande grandominerad skog över hela Sverige, enligt Artfakta. Den håller gärna till i fuktiga