Skydda Skogens kalender 2021, 11:e december: Bollvitmossa

Bollvitmossa (Sphagnum wulfianum) är rödlistad som livskraftig, är en signalart och en Typisk art. Den är även upptagen i art- och habitatdirektivet och betraktas som skyddsvärd i ett europeiskt perspektiv. Den ingår i bilaga 5 vilket betyder att det är en art som kan behöva särskilda förvaltningsåtgärder om det finns risk att den minskar på grund av