Beslut om vindkraft i Ore Skogsrike överklagas- tar inte hänsyn till fridlysta arter

Nyligen fick vindkraftsbolaget wpd grönt ljus av Mark- och Miljödomstolen för att uppföra två stora vindkraftsparker i Ore Skogsrike, Dalarna. Beslutet innebär att biologisk mångfald och naturvärden skadas. Nu har Skydda Skogen och Naturskyddsföreningen i Rättvik överklagat domen till Mark- och Miljööverdomstolen. Många arter kommer inte att överleva när man fragmenterar ett av nordvästra Europas största

Den fridlysta och rödlistade järpen finns i den avverkningsanmälda skogen. Foto: Lars Werner.

Skydda Skogens kalender om fridlysta och hotade arter: 16. Järpe

Järpe är rödlistad som nära hotad (NT), är fridlyst enligt Artskyddsförordningen och en Prioriterad art i Skogsvårdslagen. Järpen trivs inte när markägare röjer, gallrar och avverkar i stor omfattning. Arten behöver områden med både unga granar och lövträd. Järpe finns i sammanhängande grandominerad skog över hela Sverige, enligt Artfakta. Den håller gärna till i fuktiga