DN: Skogspolitiken hotar biologiska mångfalden

”Ledande svenska forskare varnar för att det nationella naturarvet äventyras: Vi skäms över våra beslutsfattares likgiltighet för miljön. Den svenska skogen har förvandlats till en jättelik odlingsyta. Där förr otaliga arter levde samman i harmoni dominerar numera helt gran, tall och inplanterade främmande trädslag. Denna skogsodling utgör ett hot mot den biologiska mångfalden vilket strider

ST: Professor Bengt Gunnar Jonsson -Därför behövs fler reservat

SUNDSVALL (ST) I ett internationellt perspektiv har Sverige låg andel skyddad skogsmark. Skogsstyrelsens förslag om skyddad skogsmark till år 2020 skulle innebära att cirka 8 procent av skogsmarken nedan fjällskogsregionen undantas från kommersiellt skogsbruk. Detta innebär att vi får en större möjlighet att uppfylla de mål som vi i demokratisk enighet har antagit. Det skriver

Allehanda: Mer gammelskog behöver naturskydd visar ny doktorsavhandling

”HÄRNÖSAND. Det räcker inte med att bara skydda små nyckelbiotoper med för naturvården värdefulla skogar, där det finns eller kan finnas rödlistade arter, för att bevara den biologiska mångfalden. Det krävs också ett fortsatt arbete med mer traditionellt skydd i form av större områden som naturreservat och nationalparker. Det visar en doktorsavhandling som gjorts vid