Avverkad grov tall med 160 årsringar intill diket som gjorts både bredare och djupare i den avverkningsanmälda skogen väster om Bredsjöbäcken. Foto: A. Tas.

160-årig naturskog skövlas medan Länsstyrelsen handlägger misstänkt miljöbrott

Väster om Bredsjöbäcken i Ljusnarsbergs kommun avverkas i skrivande stund en 120-160-årig barrblandskog med fridlysta fåglar. Avverkningen fortgår trots att Länsstyrelsen utreder en anmälan om olaglig  markavvattning och dikning i området. Skydda Skogen begär att Länsstyrelsen i Örebro län omedelbart inrättar interimistiskt (tillfälligt) förbud som innebär stopp för avverkning och andra skogsbruksåtgärder inom den avverkningsanmälda

Den fridlysta och rödlistade järpen finns i den avverkningsanmälda skogen. Foto: Lars Werner.

Ny dom: Fortsatt tillfälligt avverkningsförbud i avverkningsanmäld skog i Västerviks kommun

Mark- och miljödomstolen har beslutat att tillfälligt avverkningsförbud fortsatt gäller i en avverkningsanmäld skog i Hackenäs i Västerviks kommun i Småland. I skogen finns ett tiotal fridlysta arter såsom talltita, järpe, duvhök och knärot som omfattas av artskyddsförordningen. Domstolen slår fast att samtliga förekomster av knärot behöver skyddas och att Skogsstyrelsen måste fatta beslut som även säkerställer de fridlysta fåglarnas livsmiljöer. Ärendet återvisas därför till Skogsstyrelsen för

Södra planerar avverka skyddsvärd kalkbarrskog i Hultsfreds kommun

Skogsägarföreningen Södra planerar att avverka en kalkbarrskog med fridlysta arter och höga naturvärden norr om Försjön i Hultsfreds kommun. Skogsgruppen i Oskarshamnsbygdens Fågelklubb skickade i mars ett klagomål till FSC om Södras planerade avverkning. Gruppen kontaktade även Skogsstyrelsen som svarade att handläggning pågår. Nu sitter hänsynssnitslar uppsatta av Skogsstyrelsen i skogen, vilket kan vara ett tecken