Den avverkningsanmälda naturskogen är hänglavsrik med god förekomst av den nära hotade garnlaven (NT) vid Björnbäcken i Sollefteå kommun. Foto: Privat.

Hotad skog med mycket höga naturvärden i Sollefteå kommun

Det FSC-certifierade skogsbolaget SCA planerar åter igen att avverka en skog med höga naturvärden. Denna gång rör det sig om en hänglavsrik blandbarrskog i Edsele i Sollefteå kommun med nära 40 naturvårdsarter varav 19 rödlistade arter. Näsåker Skogsgrupp och Skogsvärn i Skogsnäs har skickat in ett FSC-klagomål och begär att avverkningsanmälan dras tillbaka. SCA planerar

Gammal grov tallåga i talldominerat parti i den avverkningsanmälda barrnaturskogen vid Turingsbodarna. Foto: Privat.

Avverkningshotad gammelskog med knärot i Ånge kommun  

Det FSC-certifierade skogsbolaget Holmen planerar att avverka en skog med höga naturvärden nordväst om Turingsbodarna i Ånge kommun. Skogen hyser den fridlysta och sårbara orkidén knärot (VU) och en rad andra rödlistade arter. Skogsstyrelsen förbjuder avverkning av ca en tredjedel av området på grund av knäroten. Hänsyn saknas dock till de hundratals fynd av knärot liksom andra rödlistade arter

FSC-certifierade SCA har kalavverkat skog med mycket höga naturvärden- ett brott mot FSC, miljöbalken och artskyddsförordningen

FSC-certifierade skogsbolaget SCA har kalavverkat skog med mycket höga naturvärden vid Orrmyrarna i Sollefteå kommun: Ett miljöbrott, skriver Näsåkers skogsgrupp och Skogsvärn Skogsnäs i sitt FSC klagomål. I skogen fanns den rödlistade talltitan som inte tål avverkning, 1000-tals fridlysta och rödlistade knärotter och många rödlistade vedlevande svampar samt de rödlistade lavarna lunglav och garnlav. Näsåkers

Skydda Skogens kalender med skogslevande arter 20: trolldruvemätare

Trolldruvemätare (Baptria tibiale, Esper, 1790) flyger främst där det växer trolldruva (Actaea psicata). Flygperioden är i juni. Fjärilen lägger sina ägg på undersidan av trolldruvans blad. Trolldruvemätaren lever i gamla barrskogar och ibland i lundar med gråal. Skogen måste vara så luckig att fjärilen kan flyga i solljus bland växterna på marken. Den svenska rödlistan

Fallebo naturskog i Oskarshamns kommun avverkad

Fallebo naturskog på drygt 3 ha, var ett omtyckt utflyktsmål med en mängd fridlysta arter. Flera miljöorganisationer sa nej till kommunens Tekniska nämnds planer på att hugga ner skogen för att få pengar till kommunen. Miljöorganisationerna föreslog att skogen i stället skulle bli kommunalt naturreservat för friluftsliv och rekreation och ett fortsatt naturligt bullerskydd mot