Mark och miljödomstolen ger Skogsstyrelsen bakläxa om gallring i Dalarna

Sveaskog började gallra i en naturskog vid Kallbäck i Hedemora kommun, Dalarna, där det lever skyddade och rödlistade arter som orkidén knärot, spillkråka och talltita, de skogslevande vedsvamparna ullticka och rynkskinn samt garnlav. Stjärnsunds Skogsgrupp som är en grupp i Naturskyddsföreningen i Dalarna, upptäckte detta och bad Skogsstyrelsen att utöva tillsyn. Skogsstyrelsen vägrade ingripa och

Knärotsskog gallrad och sönderkörd av markägare

En markägare i Näshulta, Eskilstuna kommun har gallrat och gjort diken i en skog med hundratals av orkidén knärot, ett duvhöksbo och häckande talltita. Knärot är rödlistad som sårbar (VU) och fridlyst enligt 8 § Artskyddsförordningen, duvhök och talltita är rödlistade som nära hotade (NT) och fridlysta enligt 4 § Artskyddsförordningen. Nu har Skydda Skogen