Internationella experter sågar svenskt skogsbruk

Bilden av Sverige som föregångsland för hållbart skogsbruk sprack när forskare, skogsexperter och representanter från miljöorganisationer från Ryssland, Finland och England besökte hotade naturskogar i Vildmarksriket och Ore Skogsrike i Dalarna under den gångna veckan. Den stora efterfrågan på bioenergi och “hållbara” skogsprodukter ökar vilket riskerar att ge efterdyningar i den redan hårt exploaterade svenska

barnensskog

Rädda Sveriges Gammelskog!

  Skydda Skogens viktigaste uppgift just nu är att arbeta för att all gammal naturskog som finns kvar i landet ska bevaras. Skogsbruk bedrivs i Sverige på nästan hela landets produktiva skogsmark. Den mindre andel av skogsmarken som fortfarande består av gammelskog är inte av avgörande betydelse för skogsbruket. Att dessa skogar bevaras är däremot

Verklighetsbild och målsättning

Skydda Skogen konstaterar Att trädens naturliga omloppstid ofta kan vara 200 – 1000 år, vilket starkt kontrasterar mot skogsbrukets omloppstider. Att skogsbruket i sin nuvarande form är en exploaterande näring som inte är långsiktigt hållbar. Att vinsterna från skogsbruket huvudsakligen inte har tillfallit dem som har arbetat med eller bott i skogen. Att skogsbruk i