Skydda Skogen överklagar planerad avverkning i ädellövskog

Föreningen Skydda Skogen överklagar till Mark- och miljödomstolen att en markägare ska få avverka en ädellövskog nära Hässleholm i Skåne. Ädellövskog är en ovanlig naturtyp- mindre än 1 procent finns kvar i Sverige. Det är även en av de artrikaste naturtyperna i landet. Trots detta så har ingen inventering utförts i den aktuella skogen. Rune