Skydda Skogens kalender med hotade skogslevande arter: 7. Lodjur

Skydda Skogen presenterar varje dag fram till jul en hotad skogslevande art Lodjur (Lynx lynx) är fridlyst enligt 4, 5 § artskyddsförordningen och rödlistad som sårbar (VU). Lo har även ingått i ett åtgärdsprogram och är skyddad enligt Bernkonventionen. Jakttrycket har försvagat lodjursstammen i Sverige, under licensjakten 2022 fick jägare fälla 125 lodjur. Bara 13 procent