Garnlavsdraperade granar i den avverkningsanmälda grannaturskogen. Foto: Privat.

Akut avverkningshotad naturskog i Jokkmokks kommun

Sveaskog är i dagarna i färd med att avverka en skog med höga naturvärden vid Kåpponis i Jokkmokks kommun. Skogen är till stora delar opåverkad av nutida skogsbruk och hyser flera rödlistade arter. Skydda Skogen och Naturskyddsföreningen Norrbotten har skickat ett klagomål till skogsbrukscertifieringen FSC samt en begäran om att Skogsstyrelsen och Länsstyrelsen ska fatta

Skydda Skogens kalender med skogslevande hotade arter: 10. Lunglav

Lunglav (Lobaria pulmonaria) är rödlistad som nära hotad (NT), är en Typisk art och även en signalart. Det är en stor lav som är lätt att känna igen och som främst växer på lövträd. Lunglav har funnits allmänt i Skandinavien men den är extremt känslig mot luftföroreningar och tål inte kalhyggen och har därför försvunnit