Kalender 2021, 21:a december: Myskbock

Myskbock (Aromia moschata) är en av våra ståtligaste långhorningar och den eleganta kroppen är skimrande vacker i regnbågens färger. Kroppslängden är 1,5-3 centimeter lång, och hanar av Myskbock har synnerligen långa antenner som är längre än kroppen medans honans antenner bara når till mitten av täckvingarna. Myskbocken har en utvecklingstid från ägg till fullvuxen insekt

Plecotus auritus, brunlångöra Foto: Kees Marijnissen, Saxifraga

Skydda skogen kalender 2021, 19:e december: Fladdermöss

I Sverige har det påträffats 19 olika fladdermössarter vilket gör fladdermöss till den artrikaste däggdjursgruppen i landet. Av dessa är 12 arter rödlistade. Alla fladdermöss är fridlysta.  Fladdermössen har länge omgärdats med myter och kopplats till t.ex. vampyrer. Men tittar vi noggrannare så hittar vi en skygg nattlevande varelse som livnär sig på insekter. En

Skydda Skogens kalender med rödlistade skogslevande arter: 15. Aspfjädermossa

Aspfjädermossa (Neckera pennata) är rödlistad som sårbar (VU), en Typisk art och en bra signalart för skog med höga naturvärden. Den lever främst på gamla grova lövträd som asp, lönn och lind. Den trivs inte i skog som är sluten och mörk. Aspfjädermossa är bunden till gamla skogar, framförallt på näringsrik, högproduktiv mark. Den tål

Skydda Skogens kalender 2021, 11:e december: Bollvitmossa

Bollvitmossa (Sphagnum wulfianum) är rödlistad som livskraftig, är en signalart och en Typisk art. Den är även upptagen i art- och habitatdirektivet och betraktas som skyddsvärd i ett europeiskt perspektiv. Den ingår i bilaga 5 vilket betyder att det är en art som kan behöva särskilda förvaltningsåtgärder om det finns risk att den minskar på grund av

Skydda Skogens kalender med skogslevande hotade arter: 10. Lunglav

Lunglav (Lobaria pulmonaria) är rödlistad som nära hotad (NT), är en Typisk art och även en signalart. Det är en stor lav som är lätt att känna igen och som främst växer på lövträd. Lunglav har funnits allmänt i Skandinavien men den är extremt känslig mot luftföroreningar och tål inte kalhyggen och har därför försvunnit