Stor anledning till oro gällande den nya skogsutredningen

I veckan presenterade regeringen en ny utredning om skogen. Det som sades på en presskonferens om den är mycket oroande för både klimat och biologisk mångfald: Regeringen vill ha ökad produktion och aktivt skogsbruk- alltså ökad avverkning. EU ska inte få lägga sig i Sveriges skogspolitik och regelförändringar som t ex ”egenkontroll,” istället för avverkningsanmälningar.

Skydda Skogen till regeringen: Kalhyggesbruket är en skandal, låt det inte fortsätta!

I morgon röstar EU:s energiministrar om LULUCF gällande inlagring av kol i skogsmarken, något som Sverige tänker rösta mot. ”Skamligt och okunnigt”, anser Skydda Skogen som skickar en vädjan till regeringen att sluta blunda för den gigantiska miljökatastrof som pågår.  I brevet har föreningen med en lång lista på skogar i Sverige med höga naturvärden

Sverige motarbetar skydd av skog i EU

Sverige och Finland motarbetar kommande EU-lagstiftning för skydd av världens skogar. Lagförslaget gäller den europeiska konsumtionen av bl a palmolja, trä, massa och pappersprodukter som driver på avskogningen. Kryphålen har Sverige gjort större så att kalavverkning kan fortgå inom EU. ”Sveriges regering är skadlig för planetens sista tropiska och boreala naturskogar” säger Lina Burnelius internationell

Vad ska regeringen göra åt Skogsstyrelsen som tar bort miljömålet i lagen?

Skydda Skogen ställer sex frågor till näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson, miljöminister Annika Strandhäll och landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg gällande Skogsstyrelsen och dess generaldirektörs agerande och beslut. Detta är andra gången Skydda Skogen mailar regeringen om detta: 1. Trixande i rapport med påstått uppnått mål för miljöhänsyn i skogsbruket   2. Hindrar och motarbetar miljöorganisationers överklaganderätt   3. Ca 55 000 hektar nyckelbiotoper avverkades

Regeringen godkänner avverkning i naturreservat på grund av granbarkborre

Föreningen Skydda Skogen överklagade i juli 2020 Länsstyrelsens beslut om undantag från föreskrifterna i 168 naturreservat i Stockholms län. Undantagen ger förvaltaren möjlighet att vidta åtgärder, som annars inte är tillåtna enligt föreskrifterna, i syfte att begränsa spridning och skador av granbarkborre. Nu har regeringen beslutat att beslutet ska gälla till år 2026 och att avverkning av gran är tillåten