Skogskurs hölls i avverkningsplanerade skogar i Hedlandets naturreservat

Innan jul ordnade medlemmar i Skydda Skogen en skogskurs om inventering och skogens arter i Hedlandets naturreservat i Södermanland. Skogarna som inventerades är avverkningsplanerade av Sveaskog som äger marken. Stora delar av naturreservatet ska Sveaskog avverka framöver i produktivt syfte, något som inte många av reservatets besökare vet om. Sveaskog äger marken och enligt beslut

Skydda Skogens kalender med hotade skogslevande arter: 24. Norna

Nornan, calypso bulbosa, är Skydda Skogens särskilda blomma. Du ser den i vår logotyp och på vår hemsida. Nornan är en liten, vackert rosafärgad orkidé som växer sällsynt på kalkhaltig fuktig mark i nordliga gammelgranskogar. Det är just sådana skogar som vår förening värnar om. Vi hoppas att nornan ska hjälpa och inspirera oss att

Skydda Skogens kalender med hotade skogslevande arter: 23.Duvhök

Mötet med duvhöken är oftast kort och överraskande. Den visar sig inte mer än nödvändigt. Kråkorna har vanligen upptäckt den långt tidigare och släpper den inte ur sikte. Kråkan är till hjälp vid artbestämningen då de alltid är mindre än duvhöken till skillnad från den snarlika sparvhöken. Duvhöken ger också ett kraftfullare intryck och har

Skydda Skogens kalender med hotade skogslevande arter, 20:e december: Vintertagging

Vintertagging (Irpicodon pendulus) är en svamp som är rödlistad som nära hotad (NT) och en bra signalart. Den växer på gamla tallar som ofta är över 250 år gamla. Vintertagging trivs i barrskogar som har fått vara ifred från modernt skogsbruk. Skogar där markägare inte har kalavverkat, markberett, dikat eller gödslat. Svampen får fruktkroppar som

Plecotus auritus, brunlångöra Foto: Kees Marijnissen, Saxifraga

Skydda skogen kalender 2021, 19:e december: Fladdermöss

I Sverige har det påträffats 19 olika fladdermössarter vilket gör fladdermöss till den artrikaste däggdjursgruppen i landet. Av dessa är 12 arter rödlistade. Alla fladdermöss är fridlysta.  Fladdermössen har länge omgärdats med myter och kopplats till t.ex. vampyrer. Men tittar vi noggrannare så hittar vi en skygg nattlevande varelse som livnär sig på insekter. En