En av Stockholms läns artrikaste kalkbarrskogar i Vamby i Norrtälje kommun är nu avverkad. Foto: Privat.

Unik kalkbarrskog i Norrtälje kommun avverkad

En av Stockholm läns artrikaste kalkbarrskogar avseende marksvampar i Vamby i Norrtälje kommun har nyss avverkats – trots att Skydda Skogen, Naturskyddsföreningen Roslagen och Stockholms svampvänner tidigare begärt att både Länsstyrelsen i Stockholm och Skogsstyrelsen formellt skyddar skogen. Kalkbarrskog är en sällsynt och prioriterad skogstyp enligt EU:s art- och habitatdirektiv som Sverige har ett internationellt

Gallring i Tyresta Nationalpark hotar rödlistade arter

Stiftelsen Tyrestaskogen ska utföra skötselåtgärder som hotar höga naturvärden i Tyresta Nationalpark. Vid betesmarken Gammelmyra intill nationalparken ska man gallra hela skogsbrynet.  I den aktuella skogen finns många rödlistade och skyddade arter som knärot (VU), mindre hackspett (NT), ullticka (NT), gränsticka (NT), den fridlysta gröna sköldmossan, lunglav (NT) och vedtrappmossa (NT).  Arter som riskerar försvinna

En gammal gran med den rödlistade och nära hotade garnlaven i den avverkningsanmälda skogen på lågfjället Tjappsåive i Östra Kikkejaure sameby.

Öppet brev: Certifieraren Bureau Veritas agerar som Sveaskogs försvarsadvokat

Det FSC-certifierade statliga skogsbolaget Sveaskog fick i slutet av 2020 en anmärkning från sin revisionsbyrån DNV för att ha brutit mot FSC-standarden. Sveaskog valde strax därefter att byta revisionsbyrå till Bureau Veritas. Nu ifrågasätter Bureau Veritas om Östra Kikkejaures sameby verkligen står bakom kravet att de två naturskogsresterna på lågfjället Tjappsåive inte bör avverkas av Sveaskog. Ett

Svart stork (Ciconia nigra). Bild: Saxifraga-Iztok Skornik

87 skogslevande arter har dött ut i Sverige

Webbsidan Artfakta tillhandahålls av Sveriges lantbruksuniversitet och ger information om arters utbredning, ekologi och bevarandestatus i Sverige. Informationen är lättillgänglig för den som vill lära sig hur det går för vissa arter, eller för arter i en viss livsmiljö. En enkel sökning visar att 87 arter med skogsanknytning har dött ut i Sverige genom åren.

Skydda Skogen överklagar planerad avverkning i ädellövskog

Föreningen Skydda Skogen överklagar till Mark- och miljödomstolen att en markägare ska få avverka en ädellövskog nära Hässleholm i Skåne. Ädellövskog är en ovanlig naturtyp- mindre än 1 procent finns kvar i Sverige. Det är även en av de artrikaste naturtyperna i landet. Trots detta så har ingen inventering utförts i den aktuella skogen. Rune