Klimatet och skogen

För detaljerad information hänvisar vi till den separata hemsidan klimatetochskogen.nu, men ett axplock av viktiga fakta finns härnedan. I marken i en orörd boreal skog lagras 50-70% av kolet i svamparna. Symbiosen bryts vid avverkning och kol släpps ut från marken under många år. Även äldre skogar kan fortsätta lagra kol. Ett intensivt skogsbruk minskar

Hållbart skogsbruk?

För närvarande är skogsbruket inte långsiktigt hållbart med avseende på biologisk mångfald. (Naturvårdsverket 2010. Konventionen om biologisk mångfald och svensk naturvård. Rapport 6389) 37% av alla avverkningar hade negativ påverkan på hänsynskrävande biotoper och alltså inte når upp till lagens krav i taxeringen, Skogsstyrelsens hänsynsredovisning (Pressmeddelande 11 april 2011). 43% av kända forn- och kulturlämningar

Avverkning av värdefull skog

Cirka 500 hektar nyckelbiotoper (skogar med höga biologiska värden) avverkas årligen, varav ungefär 1/3 är kända och registrerande, och övriga okända. (FU Levande skogar 2015)  Ytan av årligen avverkade kända nyckelbiotoper och områden med höga naturvärden har vid satellitbildanalys uppskattats till ca 2000 hektar/år (FU Levande skogar 2015) 3/4 av rödlistade skogsarter minskar pga omvandlingen

Ekonomi i skogen

Skogsnäringens totala produktionsvärde uppgick till 198 miljarder kronor år 2009 (http://www.skogsstyrelsen.se/Upptack-skogen/Skog-i-Sverige/Fakta-om-skogen/Virket-fran-skogen/) Skogsindustrins och skogsbrukets förädlingsvärde utgjorde 2,7 procent av bruttonationalprodukten (BNP) år 2007.  (http://www.skogsstyrelsen.se/Upptack-skogen/Skog-i-Sverige/Fakta-om-skogen/Virket-fran-skogen/) För jämförelse: i Sverige ökade turismens totala omsättning med 18,5 miljarder kronor eller 7,0 procent till 281,7 miljarder kronor under 2015. (Tillväxtverket, https://tillvaxtverket.se/statistik/turism/ekonomi–och-sysselsattning.html)