Skog och vatten

Körskador medför risk för utlakning av giftigt metylkvicksilver, uttransport av slam och organiskt material samt pH-förändringar. (Miljömålen – årlig uppföljning av sveriges miljökvalitetsmål och etappmål 2016. http://www.miljomal.se/Global/24_las_mer/rapporter/malansvariga_myndigheter/2016/au2016.pdf) Transporter över vattendrag förekommer nu på 28 procent av antalet föryngringsavverkningar. (Miljömålen – årlig uppföljning av sveriges miljökvalitetsmål och etappmål 2016. http://www.miljomal.se/Global/24_las_mer/rapporter/malansvariga_myndigheter/2016/au2016.pdf) 1/3 av alla vattendrag påverkas av

åldersfördelning i svensk skog

Skog i Sverige

I Sverige finns 23 miljoner hektar skogsmark (Källa: http://www.skogsstyrelsen.se/Upptack-skogen/Skog-i-Sverige/Fakta-om-skogen/). 61 procent av den produktiva skogsmarken är under 60 år (Riksskogstaxeringen). Mellan 1960 och 2012 har 11,6 miljoner hektar slutavverkats, cirka hälften av den produktiva skogsmarksarealen (Riksskogstaxeringen). Över 90 procent av den svenska skogen har påverkats av skogsbruk på ett eller annat sätt. (Larsson, A. (red)