Flera rödlistade talltickor på den gamla tallen i hällmarksskogen som nu har avverkats av Södra Skogsägarna. Foto: Magnus Kasselstrand.

Avverkad hällmarkstallskog trots höga naturvärden

En gammal hällmarkstallskog med flertal fynd av den rödlistade och nära hotade talltickan i Gagersrum i Västerviks kommun har nyligen avverkats av Södra Skogsägarna. Avverkningen skedde trots att Tjust Fågelklubb informerade Skogsstyrelsen om skogens höga naturvärden och begärde att myndigheten skulle fatta beslut i enlighet med artskyddsförordningen.  Det var i slutet av november 2021 som Magnus

Skog med grön sköldmossa avverkad trots att Mark- och miljödomstolen förbjöd avverkning

Mark- och miljödomstolen i Växjö införde ett intermistiskt förbud mot avverkning i en skog i Blekhem, Västerviks kommun där den fridlysta gröna sköldmossan växer. Detta efter att Tjust Fågelklubb hade överklagat Skogsstyrelsens så kallade icke-beslut om att markägaren fick avverka skogen. Men skogen var redan avverkad i början av oktober. -Detta är ett tydligt exempel

Den fridlysta och rödlistade järpen finns i den avverkningsanmälda skogen. Foto: Lars Werner.

Ny dom: Fortsatt tillfälligt avverkningsförbud i avverkningsanmäld skog i Västerviks kommun

Mark- och miljödomstolen har beslutat att tillfälligt avverkningsförbud fortsatt gäller i en avverkningsanmäld skog i Hackenäs i Västerviks kommun i Småland. I skogen finns ett tiotal fridlysta arter såsom talltita, järpe, duvhök och knärot som omfattas av artskyddsförordningen. Domstolen slår fast att samtliga förekomster av knärot behöver skyddas och att Skogsstyrelsen måste fatta beslut som även säkerställer de fridlysta fåglarnas livsmiljöer. Ärendet återvisas därför till Skogsstyrelsen för

Mark- och miljödomstolen stoppar avverkning av skog med grön sköldmossa

Mark- och miljödomstolen i Växjö har bestämt att ingen avverkning får ske i en skog där den fridlysta gröna sköldmossan växer. Skogen ligger vid Blekhem i Västerviks kommun. Nu får ingen avverkning ske där förrän den juridiska processen är klar. Detta sedan Tjust Fågelklubb hade överklagat Skogsstyrelsen Kalmar distrikts så kallade icke-beslut att inte gå

talltita, svart och vit, nära hotad art

Naturvårdsverket stöder överklagan mot avverkning i naturreservat pga granbarkborre

Tjust Fågelklubb överklagade, med stöd av Miljöbalken och Artskyddsförordningen ett tillägg till länstyrelsen i Kalmar läns skötselplaner för naturreservat. Enligt detta överklagade tillägg får träd “fällas och barkas inom hela reservatet”, om det finns “granbarkborre eller andra organismer som kan orsaka större samtida träddöd”. Naturvårdsverket har nu uttalat sig i ärendet och stöder Tjust Fågelklubbs