Skydda Skogens kalender med hotade skogslevande arter: 17. Dvärgbägarlav

Dvärgbägarlav är rödlistad som nära hotad, en signalart och även en så kallad Typisk art. Den finns på gamla ek- eller tallågor, dvs döda nedfallna träd- och hotas av att grova lågor blir allt sällsyntare. Markägare måste säkra att det finns riklig tillgång på gamla ek- eller tallågor där dvärgbägarlaven trivs, enligt Artfakta.  Dvärgbägarlav har