Stiftelsen Tyrestaskogen avverkar i Tyresta naturreservat

Stiftelsen Tyrestaskogen har avverkat i Tyresta naturreservat igen. Både gamla tallar och granar avverkades vid Kustleden tidigare under hösten och Stiftelsen fortsätter att avverka och gallra. En ny ändring i skötselplanen tillåter frihuggning kring tallar i områden som tidigare helt undantagits från skötsel. – De skadar naturvärdena, säger Kristina Bäck, medlem i Skydda Skogen. Tidigare i höst

Gallring i Tyresta Nationalpark hotar rödlistade arter

Stiftelsen Tyrestaskogen ska utföra skötselåtgärder som hotar höga naturvärden i Tyresta Nationalpark. Vid betesmarken Gammelmyra intill nationalparken ska man gallra hela skogsbrynet.  I den aktuella skogen finns många rödlistade och skyddade arter som knärot (VU), mindre hackspett (NT), ullticka (NT), gränsticka (NT), den fridlysta gröna sköldmossan, lunglav (NT) och vedtrappmossa (NT).  Arter som riskerar försvinna