Skydda Skogens kalender 5. Avverkning av ”Västlig taiga” stoppad av domstol!

Markägare som vill avverka skog vid Dals-Ed i Dalsland har fått nej från Mark- och miljödomstolen. Skogen består av Västlig taiga, en EU-naturtyp som Sverige är skyldig att bevara. I skogen häckar även den fridlysta tretåiga hackspetten vilket är ovanligt i Dalsland. Skogsstyrelsen har fått bakläxa! Det var Strömstads Naturskyddsförening som skickade in en överklagan

Avverkningen (A rosa linje) ligger mellan en skog med västlig taiga (B) och en skogsbevuxen myr (C) och en nyckelbiotop (D).

Skydda Skogen överklagar Länsstyrelsens beslut om avverkning i Natura 2000-område

Länsstyrelsen har gett tillstånd till 160 skogsavverkningar inom Natura 2000-området Brattforsheden i Karlstads, Filipstads och Hagfors kommuner sedan år 2001. Det har inte gjorts någon utvärdering av hur dessa avverkningar påverkat vare sig arterna eller miljöerna inom Natura 2000-området. Skydda Skogen överklagar nu Länsstyrelsens beslut om tillstånd till avverkning i Brattforshyttan inom Natura 2000-området Brattforsheden i Filipstads kommun.  – Det