Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Tallbit och lappmes riskerar utrotning nedanför fjällskogarna

Tallbiten är en av de fåglar som riskerar att utrotas nedanför fjällskogarna om inte avverkningen av värdefull kontinuitetsskog upphör. Foto: Wikipedia.

Tallbit och lappmes riskerar utrotning nedanför fjällskogarna och det finns även en risk att tretåig hackspett och lavskrika kan gå ett liknande öde till mötes. Enligt BirdLife Sverige måste all avverkning av obrukad skog (kontinuitetsskog) upphöra.

BirdLife Sverige har låtit Svensk Fågeltaxering jämföra förekomsten och tätheten av skogslevande fågelarter både utan och i anslutning till skogliga värdetrakter i den boreala regionen. Detta har gjorts för skog både ovan och nedan gränsen för fjällnära områden. Studien baseras på data från standardrutter genomförda under de senaste tio åren (2008–2017).

Resultatet visar att situationen är allvarlig utanför de fjällnära skogarna för fyra fågelarter. Tallbit och lappmes har endast 5 % respektive 8 % kvar av sin täthet nedanför fjällskogarna. Lavskrika och tretåig hackspett har 18 % respektive 15 % kvar av tätheten.

BirdLife Sverige bedömer att läget är såpass allvarligt att tallbit och lappmes sannolikt hamnat under de tröskelvärden som krävs för att arterna ska överleva nedanför fjällskogarna.

– Vi bevittnar sannolikt ett utdöende av dessa arter utanför fjällskogarna om inte åtgärder sätts in snarast. För de välkända arterna lavskrika och tretåig hackspett visar den svaga tätheten på en kraftig fragmentering av populationen nedanför fjällskogarna, vilket pekar på ett begynnande utdöende också av dessa arter nedanför fjällskogarna, säger Christer Johansson, skogsansvarig i BirdLife Sverige.

Lappmes. Foto: Wikipedia.

BirdLife Sverige anser att all avverkning av all obrukad skog (s.k kontinuitetsskog) i fjällskogarna och de skogliga värdetrakterna måste upphöra. De stora skogsägarna i skogliga värdetrakter bör bidra till restaurering av skog i värdetrakter för att rädda kvar dessa fyra arter.

BirdLife Sverige anser också att myndigheterna bör säkerställa att den inventering av skog som är planerad för i nordvästra Sverige (nyckelbiotopinventeringen) säkerställer att den inte missgynnar dessa fyra hotade fågelarter. Bevarandemålen för de skogliga värdetrakterna bör höjas så de får förmåga att hålla kvar arterna utanför fjällskogarna.

– Skogsbruket har under lång tid misslyckats med att behålla dessa och många andra arter i produktionsskogslandskapet, samtidigt som naturskogslandskapet kraftigt minskat och fragmenterats. Nu är det dags att ta ansvar, säger Christer Johansson.

BirdLife Sverige utmanar de stora skogsägarna och myndigheterna genom att skicka frågor till dem om vad de är beredda att göra för att omvända den negativa trenden för de fyra fågelarterna och för att förhindra avverkning av kontinuitetsskog och värdetrakter ovan den fjällnära gränsen.

Läs mer på BirdLife Sveriges hemsida här.

Se kortfilm om fyra mesar som missgynnas av kalhyggesbruk (av Kristina Bäck) här

Se kortfilm om fem rödlistade hackspettar (av Kristina Bäck) här.