Annette Fredman bor på en liten gård i Vänersborgs kommun i Västergötland, med lika delar naturbeten, åkermark och skog. Intresserad av att leva resurssnålt och självförsörjande.

Skogen har alltid varit viktig för mig som plats för rekreation och vila. Jag har också jobbat med skogen i många år på en naturskola, och känner starkt för att skolelever ska få uppleva skog och få kunskap om ekologiska samband och biologisk mångfald. 

Genom mitt engagemang i Skydda skogen hoppas jag vara med och bidra till att väcka intresse för skogsfrågor hos fler grupper i samhället och till ökad kunskap om skogsbrukets påverkan på biologisk mångfald och klimat.

072-3118471