.

Från slutet av 1970-talet fram till min pensionering under år 2015 har jag arbetat på Naturvårdsverket, i huvudsak med skydd och skötsel av värdefull natur, d v s nationalparker och naturreservat, efter millennieskiftet som chef för den dåvarande områdesskyddsenheten

Från mitten av 1980-talet har områdesskyddet i första hand handlat om skydd av naturskogar och gammelskogar, varför jag tror att jag kan bidra till Skydda skogens verksamhet med kunskaper kring processerna att skydda skogsmark, en fråga som fortfarande är högaktuell och ligger mig mycket varmt om hjärtat.