Margareta Ihse är uppväxt i nordvästra Skåne och bosatt sen 50 år i Stockholm. Hon är ekolog och naturgeograf och professor emerita vid Stockholms Universitet i ekologisk geografi. Är ledamot i Kungliga Skogs- och Lantbruksakademin, var tidigare dess vice preses och är nu ordf. i kommittén för landskapsfrågor; ingår i Naturvårdsverkets vetenskapliga råd för biologisk mångfald. Har varit ledamot i ett flertal styrelser med natur- och miljövårdsinriktning; var vice ordförande i Naturskyddsföreningens riksstyrelse, ledamot i WWF:s styrelse och är nu verksam i deras förtroenderåd, Artdatabankens styrelse, internationella och svenska IALEś (International Association of Landscape Ecology) styrelser.

Margareta disputerade 1979 inom naturgeografi och skapade en metodik för vegetationskartering för naturvård vilket var den första heltäckande vegetationskartan av de svenska fjällen. Landskapsförändringar och deras betydelse för biologisk mångfald är det som engagerat Margareta mest och hon har arbetat med de flesta naturtyper. Hon var med och tog fram metodik för inventering av ädellövskogar och värdefulla lövskogar och senare nyckelbiotopsinventeringen.