Nils-Erik är biolog och egenföretagare, uppväxt i Oskarshamn och med ett mångårigt intresse för bevarande och skötsel av tätortsnära skogar och kulturmiljöer. Detta i synnerhet naturvårdsåtgärder i ädellövskogar och nyetablering av lövskog. Under tio års tid har Nils-Erik bott på Gotland, där han varit engagerad i kampen för att stoppa kalkbrytningen Ojnareskogen. Nils-Erik är också konstnär och har haft flera utställningar om hur konsumtionssamhället innebär ett allt högre tryck både på naturskogar och jordbruksmark.

I föreningen Skydda skogens styrelse fokuserar Nils-Erik utöver tätortsnära skogar också på prospekteringsansökningar, gruvdrift samt skogsbruket i skärgårdar.