Grön sköldmossa, en av de arter som är fridlyst genom Artskyddsförordningen och som påträffades i skogen. Foto: Leonard Brunner

Mark- och miljödomstolen har fattat ett tillfälligt avverkningsförbud angående en naturskog på Ornö i Haninge skärgård. Det sker tack vare att Haninge naturskyddsförening har överklagat tre avverkningsanmälningar.  Skogsstyrelsen avstyrkte inte avverkningsanmälningarna, trots att den kände till att det i denna naturskog finns både rödlistade och fridlysta arter.

Efter vädjan om hjälp fick ekologen Leonard Brunner, som bor och driver frågan om avverkningar på Ornö, kontakt med kunniga inventerare och skogskämpar från hela Sverige. Bland dem Nils Hydén, som för Naturskyddsföreningen i Haninge har jobbat med överklagan. Nils Hydén säger att formella överklaganden av avverkningsanmälningar är det enda effektiva sättet att stoppa avverkningar:

-Idag kan vi se att det är föga meningsfullt att informera Skogsstyrelsen om naturvärden och rödlistade och fridlysta arter i en avverkningsanmäld skog. Alltför många exempel finns där Skogsstyrelsens handläggare struntar i sådan information och istället ger klartecken till avverkning.

Nils Hydén betonar att vi som kämpar mot avverkningar måste ändra vårt arbetssätt och istället vända oss till rättssamhället och mark- och miljödomstolarna.

-Det är smått tragiskt att statliga myndigheter under många år satt sig på ett sluttande plan där de har gröpt ur lagtillämpningen. Och det utan att någon reagerat med kraft!

Avverkningsstoppet är en viktig delseger

Leonard Brunner säger att mark- och miljödomstolens beslut om tillfälligt avverkningsstopp är en viktig delseger för Ornöborna på Stockholms södra skärgårds största ö. Han säger:

-Under två år har bilfärjan från Dalarö till ön fyllts av stora timmerlastbilar som forslar ett ändlöst begär på skog. Det är grevinnan på Ornö som äger färjeverksamheten och som nu även avverkar på ön. Det är ett nytt fenomen, att den innan orörda skärgårdsskogen också är utsatt.

I sitt överklagande begär Naturskyddsföreningen till att börja med ett tillfälligt beslut att skogliga åtgärder i det avverkningsanmälda området inte får ske innan mark- och miljödomstolen har avgjort målet.

Skogsstyrelsen säger att det inte finns naturvärden

Erfarna inventerare har inventerat det avverkningsanmälda området under november och december. Därefter har Skogsstyrelsen fått information – såväl muntligt som skriftligt – om att det finns rödlistade och fridlysta arter i skogen. Men sedan har myndigheten inte agerat för att bevara skogen. De har inte heller kartlagt hur skogsbruksåtgärderna kommer att påverka naturvärdena. Myndigheten besökte området i december när det låg snö på marken och menar att där inte fanns några naturvärden. Skogsstyrelsens kommentar per telefon var, ”Vi var lite besvikna…”. Den är genomgående, oviljan, enligt Leonard Brunner.

Den starkt hotade växten ryl (EN) påträffades vid inventeringen. Foto: Wikimedia Commons

Brister i Skogsstyrelsens handläggning

Naturskyddsföreningen har belyst bristerna i Skogsstyrelsens handläggning, brister som Skogsstyrelsen måste åtgärda innan de tar ett beslut om avverkning. Bland annat att en fullständig inventering av området måste ske under växtsäsongen, när det inte är snö på marken. Och inventeringen måste göras av biologisk expertis. Nils Hydén säger:

-Vi förstår också att vi behöver fundera över i vilken utsträckning framförallt Skogsstyrelsen verkligen tillämpar de lagar de är satta att ansvara för vid sin myndighetsutövning. Kan det exempelvis förekomma misstänkta fall av tjänstefel enligt Brottsbalken?

I överklagandet påminner Naturskyddsföreningen om EU-domstolens avgörande tidigare, i mars 2021, där svensk praxis för dispens från artskyddsförordningen underkänns helt. För Sveriges del är det en stor förändring mot Skogsstyrelsens tidigare alltför liberala förfarande. I överklagandet skriver Naturskyddsföreningen:

-Det är hög tid att de statliga myndigheterna under riksdag och regering börjar arbeta i enlighet med alla lagar och internationella åtaganden som Sverige har förbundit sig till.

Naturskyddsföreningen hänvisar till olika förordningar, lagar och konventioner. I skogen finns arter som är fridlysta enligt flera paragrafer i Artskyddsförordningen. Föreningen pekar även på Miljöbalken kapitel 2 § 1 och miljöbalkens kapitel 4 § 2. I kapitel 4 § 2 står att i bl.a. detta geografiska område ska turismens och friluftlivets intressen särskilt beaktas. Avverkningarna kommer dessutom att beröra flera av Sveriges Miljömål.  Även internationella miljömål tas upp, exempelvis Sveriges åtagande enligt FN:s konvention om biologisk mångfald (CBD) och Aichimålen.

Sebastian Kirppu (stående) var en av de erfarna inventerarna som var ute på Ornö och inventerade. Foto: Leonard Brunner

Digitala utvecklare och designers är välkomna att ansluta sig till kampen!

Gruppen som slutit upp för att skydda skärgårdens skogar är glad över besluten i mark- och miljödomstolen och jobbar intensivt vidare för att förhindra fler avverkningar på ön. Leonard Brunner (från Stockholm Resilience Center) är imponerad av hur medborgerlig kraft bevisligen fungerar. Aktionsgruppen och kunskapen inom den växer. Den vill nu utveckla en digital tjänst som gör att även du kan ”rädda din skog”. Det är alldeles för krångligt och svårt idag att förstå sig på processerna för att göra det. Gruppen ber vänligen om hjälp av andra ute i landet och hoppas nå ut. Digitala utvecklare och designers är mycket välkomna att ansluta sig till kampen. En kamp som går ut på att samla Sveriges något spretiga kunskap till något konkret. Hör gärna av dig, om du känner dig manad, till: leonardbrunner@hotmail.com eller på 0735600545.

Läs hela överklagandet här

Läs även den tidigare artikeln: Skärgårdsskog med rödlistade arter avverkningsanmäld: Det måste stoppas!