Tre planerade avverkningar i artrik naturskog på Ornö i Stockholms skärgård har tillfälligt stoppats efter beslut från Mark- och miljödomstolen. Naturskyddsföreningen i Haninge har överklagat de tre avverkningsanmälningarna och fått rätt i domen. I helgen bjöd medlemmar i Skydda Skogen in alla med anknytning till ön till en gemensam inventering. Privata markägare har under de senaste åren gjort flera avverkningar och hårda gallringar i den världsunika skogen, vilket fått många att reagera.

Deltagare på Skydda Skogens inventering som var i helgen på Ornö. Foto: Michael Lander

Det är artrika och för Europa helt unika naturskogar med hundraåriga granar och tallar på Ornö. Många av skogarna har till och med urskogskaraktär precis som den världskända Tyresta nationalpark som ligger några kilometer bort på fastlandet. Man behöver inte vara en expert för att se att dessa skogar är skyddsvärda.  Men trots detta hade ingen inventerat skogarna innan markägaren avverkningsanmälde och Skogsstyrelsen godkände de planerade avverkningarna. Mark- och miljödomstolen säger i sin dom att Skogsstyrelsen inte har skött sina utredningsuppdrag, vilket de har skyldighet att göra när uppgifter om skyddsvärda arter finns.

Lena Wersäll och Leonard Brunner letar efter grön sköldmossa. Foto: Michael Lander
Leonard Brunner och Mattias Bernhardsson i skogen som inventerades vid Breviksnäs. Foto: Michael Lander

”Direkt stötande att Skogsstyrelsen säger ja till avverkning trots kännedom om skyddsvärda arter”

Nils Hydén som tillsammans med flera andra engagerade personer har skrivit överklagandena till Mark- och miljödomstolen åt Naturskyddsföreningen i Haninge säger:

-Det är direkt stötande att Skogsstyrelsen- med kännedom om förekomsten av skyddsvärda arter, ändå väljer att säga ja till avverkning i alla tre naturskogarna! I sina yttranden till domstolen låtsas de inte om EU-domstolens dom för ett år sedan där Sveriges tillämpning av artskyddet underkändes med kraft. Man hävdar också att Naturskyddsföreningen inte skulle ha talerätt i målen. Mark- och miljödomstolen ger Skogsstyrelsen svar på tal och klandrar myndigheten för att inte ha skött sin undersökningsplikt. Detta är ren och skär lagobstruktion från en svensk statlig myndighet 2022. Granskande parter i samhället som Riksrevisionen, JO, JK och Statskontoret behöver granska hur Skogsstyrelsen arbetar, för detta riskerar underminera demokratin och tilltron till det offentliga!

Över 400 personer är mot avverkningarna på ön

Många på Ornö reagerar över de största markägarnas hårda gallringar och avverkningar under de senaste åren. Avverkningarna utför man med stora maskiner som lätt lämnar spår i den känsliga marken och man tar ned hundra-åriga träd. Facebookgruppen ”Värna vårt älskade Ornö. Inga fler stora hyggen” har nu över 400 medlemmar. Stora delar av södra ön är redan hårt gallrade och avverkade. Det är sådan skog som inte går att ersätta med planterade träd.

Leif Biureborgh bland de månghundraåriga tallarna på Ornö, han deltog i inventeringen.
Foto Michael Lander

När en av markägarna under hösten avverkningsanmälde de omtyckta skogarna på Breviksnäs där många vandrar så var måttet rågat.  Leonard Brunner som har hus på ön gick ut med en fråga om hjälp, bland annat till Skydda Skogen- och under vintern har professionella inventerare utfört inventeringar. Det har gett ett bra underlag till överklagandet av Skogsstyrelsens beslut. Det är tack vare Leonard Brunner och flera andra personers ideella arbete som avverkningarna nu hejdas.

Inventeringsgänget på väg till den skogen som ska inventeras. Foto: Michael Lander

I helgen som var bjöd medlemmar i Skydda Skogen in öbor och alla med anknytning till ön till en gemensam inventering. Medlemmarna i Skydda Skogen bjöd även in markägarna att delta men de avböjde att vara med. Inventeringen utfördes för att kartlägga fler naturvärden i de hotade områdena och för att få ett större underlag för skydd. Leonard Brunner kommenterar helgens inventering:

-Jag finner mod och solidaritet i ett sådant här möte. Personer som kommer samman, som står upp mot det stora hela och som kämpar för en sak, för en plats och för de många boende omkring som berörs.

Alla inventerade områden skyddsvärda

Tre områden inventerades – skogen på Breviksnäs halvön där det även är avverkningsanmält men även utanför avverkningsanmälningarna, skogen vid Gråberget där det är två avverkningsanmälningar och skogen norr om Varnö där det är två avverkningsanmälningar. Inventerarna finner alla tre områden mycket skyddsvärda. Skogen norr om Varnö är redan omringad av hyggen och hårda gallringar och det som är kvar bör därför markägaren bevara. Där är det även avverkningsanmält ända ned till vattnet och det finns många naturvärdesträd samt skyddsvärda biotoper. Inventerarna har hittat flera platser med hotade arter som ask (EN), knärot (VU), granticka (NT), tallticka (NT), grön sköldmossa (NT) och spillkråka (NT).

En deltagare räknar årsringarna på en avverkad gran på ett av hyggena, den blev cirka 110 år. Stubbarna vittnar om att hela den skog som fanns här var i den åldern. Foto: Kristina Bäck

Läs även tidigare artiklar om Ornö:

Skärgårdsskog med rödlistade arter avverkningsanmäld- det måste stoppas

Överklagande gav tillfälligt avverkningsstopp