De två nyligen godkända avverkningsansökningarna av fjällnära urskog i Änokdeltat har lett till att en internationell folkstorm mobiliserats mot avverkningarna. Tusentals privatpersoner har skrivit till Länsstyrelsen i Norrbotten för att få dem att stoppa avverkningarna, och istället bevara denna orörda vildmark intakt. Miljöorganisationer från bl a Tyskland och Costa Rica har också reagerat, och menar att avverkningar i Änok skulle kullkasta trovärdigheten för svenskt miljöarbete.

I januari beviljade Skogsstyrelsen avverkningstillstånd i Änokdeltat, vilket Naturskyddsföreningen överklagade och menade att beslutet stred mot § 18 i Skogsvårdslagen gällande skydd av fjällnära skog. Skydda Skogen och Miljöförbundet Jordens Vänner menade i ett kritiskt pressmeddelande att svenskt naturvårdsarbete nu kollapsat, och initierade samtidigt brevkampanjen ”Stoppa avverkningarna i Änokdeltat”. Närmare 3500 personer har hittills skrivit under protestbrevet och skickat det till länsstyrelsen i Norrbotten. I Tyskland har organisationen Pro Regenwald startat ett liknande upprop.

– Vi hoppas att länsstyrelsen i Norrbotten tar denna internationella opinion på allvar, och ser till att stoppa förstörelsen av vildmarken i Änok, säger Ellie Cijvat, ordförande i Miljöförbundet Jordens Vänner. Sverige riskerar att hamna i skamvrån och tappa internationell trovärdighet i miljöarbetet om man inte klarar av att värna unika och värdefulla urskogsmiljöer som Änok.

De kontroversiella urskogsavverkningarna i Änokdeltat har fått stor uppmärksamhet både hemma i Sverige och internationellt. Från det lilla centralamerikanska landet Costa Rica kommer nu protester mot de hotande avverkningarna av urskogarna i Änokdeltat. Costa Rica med sina enormt artrika regnskogar är ett av de länder som tidigare fått utstå en hel del kritik från den rikare delen av världen för skövling av regnskog. Idag är över 25 procent av skogen i Costa Rica avsedd för naturvård, och ekoturismen är en viktig del i landets ekonomi. Nu är det alltså Sverige som får stå i skamvrån och dra på sig kritik från världens länder.

– I och med Skogsstyrelsens beslut att tillåta kalavverkning av urskog i Änokdeltat, fortsätter vår generation att förstöra de sista intakta och sammanhängande ekosystemen med dess ovärderliga rikedom av flora och fauna, menar Miguel Soto Cruz från miljöorganisationen Arbofilia i Costa Rica. Dessa kalavverkningar skulle kullkasta Sveriges miljöpolitik och trovärdighet som undertecknare av konventionen om Biologisk Mångfald (CBD).

Att områdets skyddsvärden är exceptionellt höga bekräftas av tjänstemän på samtliga berörda myndigheter. Skogsstyrelsens beslut att tillåta avverkningarna gör att det enda som nu kan rädda Änok undan avverkning är ett formellt skydd av området, något som kräver en underskrift av Per-Ola Eriksson, landshövding i Norrbotten. Per-Ola Eriksson säger i en intervju i Fria Tidningen (28/2) att han inte avser göra ett interimistiskt reservat av området, trots områdets bekräftade skyddsvärde.

– Om detta verkligen är landshövdingens ståndpunkt så är det en stor skandal att högsta tjänsteman på en statlig myndighet avvisar naturvårdsexpertis, miljömål och internationell opinion på det här sättet, menar Daniel Rutschman, sekreterare i Skydda Skogen . Vi vädjar till landshövdingen att skydda Änokdeltat och att ge oss ett officiellt besked i frågan. Om landshövdingen tillåter avverkningarna anser vi att han skulle bryta mot sitt uppdrag från regeringen att arbeta för att nå Sveriges antagna miljömål.

Mer om kampanjen “Stoppa avverkningarna i Änokdeltat” finner ni här:

http://protecttheforest.se/sv/aenok

Kontakt:

Viktor Säfve, ordförande Skydda Skogen 076 – 114 88 11, viktor.safve@skyddaskogen.se

Ellie Cijvat, ordförande Miljöförbundet Jordens Vänner 073 – 778 22 42, ellie.cijvat@mjv.se

Miguel Soto Cruz, styrelseledamot, Arbofilia, Costa Rica +506 – 22 94 62 18, info@arbofilia.net

Daniel Rutschman, sekreterare Skydda Skogen 0721 – 765 344, daniel.rutschman@skyddaskogen.se

www.skyddaskogen.se | www.mjv.se | www.arbofilia.net