http://protecttheforest.se/http://skyddaskogen.se/wp-content/uploads/2010/07/skyddaskogen.se_lutz-fhzer-frn-lbeck-frelser-om-hyggesfritt-skogsbruk-foto-daniel-rutschman-scaled.jpg
Lutz Fähser föreläser om hyggesfritt skogsbruk. Foto: Daniel Rutschman
”Kalhyggesfritt skogsbruk är lönsamt.” Det hävdar Lutz Fähser, doktor i skogsekonomi, som under den gångna veckan besökte Skogsfestivalen söder om Örebro. I Lübeck, Tyskland, brukas 5000 ha skog enligt det kalhyggesfria konceptet naturnära skogsbruk.

Lutz Fähser har varit föreståndare för Lübecks skogspark i 20 år, där man infört naturnära kalhyggesfritt skogsbruk i kombination med ökad naturhänsyn och helt skyddade ytor.

– Tanken är att anpassa skogsbruket efter naturen istället för att byta bort naturen mot exempelvis plantager, säger Fähser. I konceptet ingår minimal skötsel av skogen, där den efter virkesuttag fritt får utvecklas med föryngring, vissa gallringsinsatser och självgallring. Det leder till ökad virkeskvalitet och minskade skötselkostnader.

Metoden stöds av flera miljöorganisationer och har dessutom fått pris av det tyska miljödepartementet. Resultat efter 20 år av försöksverksamhet och forskning i Tyskland visar entydigt ett både ekologiskt och ekonomiskt mer hållbart skogsbruk. Nettoinkomsten är redan idag likvärdig med konventionellt kalhyggesbruk och beräknas om 40 år vara dubbelt så hög.

Föreningen Skydda Skogen är en av arrangörerna för Skogsfestivalen. Föreningen arbetar för att de kvarvarande gammelskogarna ska undantas från virkesproduktion, samt verkar för att tillräckliga arealer ska restaureras för att säkerställa den biologiska mångfalden. Den areal som fortsatt brukas måste, enligt föreningen, brukas på sådant sätt att negativa effekter på vatten, biologisk mångfald, mark och lokalbefolkning minimeras.

– Vi är mycket intresserade av Lutz Fähsers naturnära koncept, säger Viktor Säfve, ordförande i Skydda Skogen. Dagens dominerande skogsbruksmodell har lett fram till ett ekosystemskifte med stora risker och utarmning av den biologiska mångfalden. Svenska skogsbrukare har mycket att lära av de tyska naturnära skogsbruket.

Kontaktuppgifter:

Viktor Säfve, ordförande i Skydda Skogen, 076-1148811, viktor.safve@skyddaskogen.se