Torraka i Ryssbergen. I skogen har setts spillkråka, mindre hackspett, duvhök och talltickor.  Foto: Kristina Bäck

En tätortsnära skog i Ryssbergen i Nacka med 400-åriga tallar, ovanliga mossor, lavar och skalbaggar ska exploateras. 25% av skogen ska bebyggas och politikerna i Nacka står bakom. Nätverket Rädda Ryssbergen och den lokala Naturskyddsföreningen i Nacka protesterar.

Skogen ligger inklämd på ett berg mellan en vik i Saltsjön och den hårt trafikerade Värmdöleden och är en viktig grön oas i ett annars exploaterat landskap. Det är en rest av gammelskog som har blivit kvar, opåverkad av skogsbruk, endast 5 km från Sergels torg.

Skanska äger marken och de ska bygga i den artrika gamla skogen via ett dotterbolag.  Det ska bland annat bli bensinmack, 550 bostäder i flera 16-våningshus och bilaffär på 25 procent av ytan.  De övriga 75 procenten av skogen planeras att bli naturreservat på grund av de höga naturvärdena. Naturskyddsföreningen och Rädda Ryssbergen vill att hela området skyddas. På Rädda Ryssbergens hemsida står det: 

-Området är så pass litet att ytterligare exploatering av skogen skulle hota de höga naturvärdena och den biologiska mångfalden. Upplevelsen av orördhet och vildmark skulle på sikt dramatiskt försämras om delar av skogen skövlades.

Det finns en namninsamling för att stoppa exploateringen av skogen. Enligt texten till namninsamlingen så är skogen lättillgängligt och används därför av många för rekreation. Skogen har även viktiga ekosystemtjänster som dagvattenhantering med möjlighet till infiltration i ett i övrigt bergrikt område, luftrening, temperaturreglering och bullerdämpning. 

Ronny Fors från Naturskyddsföreningen har haft välbesökta vandringar i skogen. Han säger i en artikel i Natursidan:

– Vi kan försöka påverka politiker så att de tar sitt förnuft till fånga. Det kanske går om det blir ett kraftigt opinionstryck. Jag hoppas också att länsstyrelsen inser naturvärdet och förstår problemet med dagvattenfrågan. Kommunen har erkänt öppet att de inte vet hur den ska lösas. 

De viktigaste naturvärden är den stora mängden gamla träd och död ved i olika nedbrytningsstadier, enligt en inventering som har gjorts av företaget Calluna. ÅF och Pro Natura har också inventerat och alla tre företag rekommenderar att området bevaras i sin helhet. Uppåt 70 eller fler naturvårdsarter, varav många rödlistade, har hittills observerats. Det har aldrig bedrivits skogsbruk på Ryssbergen och troligen har skogen fått sköta sig själv ända sedan istiden. 

Skriv under namninsamlingen här

Källor: Natursidan, Nacka Komun, Rädda Ryssbergen