Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Unika svämskogar i Dalarna avverkas

Unnån och de intilliggande svämskogarna har inventerats och föreslagits att bli naturreservat. Foto: Bengt Oldhammer

Vid Unnån i Dalarna finns unik naturskog med en rikedom av arter och säregna svämskogsmiljöer. Naturskyddsföreningen i Orsa har inventerat där och vill att naturskogarna längs ån skyddas, något de har skrivit om till Länsstyrelsen. Nu har avverkning skett i en gammal tallnaturskog där. Skogsstyrelsen ansåg att det var omotiverat att skydda den. Ett exempel på hur grön infrastruktur kvaddas på grund av bristande resurser och bristande politisk vilja.

I rapporten: ”Svämskogar vid Unnån i Orsa” av Peter Turander, Bengt Oldhammer och Kjell Hedmark från Naturskyddsföreningen i Orsa kan man läsa att i Unnån bildas isproppar på våren som gör att skogsområden i dess närhet översvämmas. Något som är ovanligt idag eftersom de flesta åar och forsar är reglerade. Förutom reglering av vattnet, är skogsbruk ett av de största hoten mot sådana miljöer. Under inventeringen påträffades många rödlistade arter, signalarter och sällsynta arter. Där finns mängder av död ved. Från rapporten:

-Få anade att åns omgivande marker var så värdefulla och skyddsvärda ur natursynpunkt. Detta är en sann pionjärrapport eftersom den beskriver miljöer som aldrig tidigare inventerats och som mycket sällan uppmärksammas i naturvårdssammanhang.

Förra året fick naturskyddsföreningen reda på att en del av naturskogen vid ån var planerad för avverkning. De skickade då en skrivelse till länsstyrelsen där de begärde att ett större grepp för skydd tas längs Unnån. De begärde även att ett naturreservat bildas av en avverkningsanmäld strandsträcka och intilliggande tallskog. ”En avverkning i detta område skulle förstöra värdefull natur med rik förekomst av rödlistade arter”, skrev de.

Nu är ungefär hälften av tallskogen avverkad. Skogsstyrelsen ansåg att ett skydd var omotiverat och länsstyrelsen la då ned ärendet. Trots att länsstyrelsen skriver att det är angeläget att skydda naturskogarna längs ån så sker det inte. De skriver:

– I dagens mycket ansträngda läge vad gäller ersättning till markägare för skydd av skog ses tyvärr ingen möjlighet att inleda en sådan process.

Bengt Oldhammer som är en av rapportförfattarna kommenterar:

– De tar en tugga i taget och varje tugga är så liten att det inte är nåt att bråka om, tycker myndigheterna. Det är ett exempel på hur grön infrastruktur kvaddas på grund av bristande resurser och bristande politisk vilja.

Rapportförfattarna skriver i rapporten att Unnån är ”en lång oas i ett hårt skogsbrukat landskap”. Den har kontakt med naturskogarna i norra Orsa och Mora där fem stora naturreservat ligger i avrinningsområdet. ”Som spridningskorridor och miljö för den biologiska mångfalden har Unnån få motsvarigheter i Dalarna, ja den torde vara unik för Sverige”.