Ett för Västra Götalands län unikt fynd av en rödlistad art, kilporing, gjordes nyligen i den uppmärksammade Skärsjöskogen öster om Göteborg. Naturskyddsföreningens undersökningar visar nu att svampens livsmiljö har förstörts och skövlats i samband med skogskoncernen Södras mycket kritiserade skogsavverkningar i Skärsjöskogen. Risken är stor att svampen dör och försvinner pga av exponering och stark uttorkning. Skogsmaskinerna skövlade en unik förekomst av kilporing i Skärsjöskogen

 

Kilporing är en vedlevande svamp vars förekomst i Västra Götalands län fram till för två veckor sedan var helt okänd. Då gjordes det första fyndet i länet av denna art i Skärsjöskogen. Samtidigt stod skogskoncernen Södra i startgroparna för att starta en skogsavverkning i området. Trots information till Södra och länsstyrelsen om fyndet så påbörjades avverkningarna och svampens miljö är nu kalavverkad och det döda träd den växer på är delvis sönderkört. Därmed har man förtstört en för Västra Götaland län unik fyndplats av kilporing. Man har även brutit mot ArtDatabankens rekommendationer om att samtliga kända skogsområden i Sverige med kilporing bör skyddas mot skogsavverkning. Enligt den expertis vid Helsingsfors universitet som undersökt svampen var detta fynd även mycket intressant för vetenskapen då denna individ hade för arten mycket ovanliga karaktärer. Det insamlade kollektet har därför arkiverats och sparats i universitets samlingar. Kilporingen i Skärsjöskogen riskerar dock nu att försvinna för framtiden.

– Att Södra trots information om fyndet av kilporingen avverkar Skärsjöskogen tyder på ett mycket bristfälligt skogsbruk med avsaknad av hänsyn till höga naturvärden. Myndigheterna handlingsförlamning visar även grunden till varför vi har nära 2000 rödlistade skogsarter i Sverige och varför vi inte lyckats hejda den skenande utarmningen av den biologiska mångfalden. Detta säger Michael Nilsson, ordförande i Naturskyddsföreningen i Härryda i en kommentar.

För mer information:
Michael Nilsson
ordförande Naturskyddsföreningen i Härryda
070 – 799 70 39
michael.nilsson@naturskyddsforeningen.se

*Skärsjöskogen som ligger söder om Landvetter ingår i Yxsjöområdet som är ett större tätortsnära naturområde av högsta naturvärde – klass 1 (nationellt bevarandeintresse).
Inom området ett flertal skyddsvärda arter som ex. bivråk, mindre hackspett, tjäder,
sparvuggla, knärot, kilporing, gransotdyna, skuggmossa, stubbtrådmossa och granbarkgnagare.