”Hela det föreslagna naturreservatet Lissmossen omfattar drygt 34 hektar, i huvudsak myrmark och sumpskog, cirka 7,5 kilometer väster om Tierps kyrka och kyrkby. Sumpskogen domineras av gran, björk och klibbal, längst västerut även tall och de äldsta träden är omkring 100 år, enstakka granar till och med äldre än 200 år.”

Läs mer här