Ikväll sänder Uppdrag Granskning ett reportage som visar hur IKEA genom sitt helägda dotterbolag Swedwood avverkar skogar med höga naturvärden i ryska Karelen. Föreningen Skydda Skogen har under ett antal år kartlagt Swedwoods skogsbruk i området, och kräver nu ett stopp på skövlingen.

Skogen är en viktig del av vårt natur- och kulturarv, och mångfalden i skogen är en förutsättning för att människor ska kunna leva på våra breddgrader. Skogen som ekosystem ger klimatreglering, vattenrening, pollinering och förutsättningar för ett rikt mångbruk med exempelvis rekreation och folkhälsa, jakt och fiske, bärplockning och naturturism. Flera av dessa funktioner tar vi för givna, men de är helt nödvändiga för vår existens.

I Sverige har en långtgående utarmning av den biologiska mångfalden pågått under de senaste hundra åren, vilket har lett till att cirka 1800 skogslevande växt- och djurarter är rödlistade, dvs hotade eller missgynnade.  Många av dessa arter är beroende av gamla träd, död ved och lövträd för att överleva. I Nordeuropa fanns tills nyligen stora sammanhängande urskogsområden. Rester av dessa återfinns fortfarande, med fungerande ekosystem, i en hästskoform från fjällskogarna i Norge och Sverige över till gammelskogarna i de finska lappmarkerna till de urgamla naturskogarna i nordvästra Ryssland.

Men det är en ytterst liten del som återstår. I exempelvis Karelen finns idag bara cirka 10 procent gamla naturskogar kvar, enligt en kartläggning utförd av ryska naturvårdsexperter. Utländska bolag, bland annat Swedwood och IKEA, har i jakten på billig skogsråvara sökt sig till regionen och avverkar oavbrutet urgamla naturskogar, helt i strid med de löften man ger sina egna kunder. Det sker genom att samma naturvidriga skogsbruk som används i Sverige nu introducerats i Karelen. Jättelika kalhyggen tas upp i tidigare närapå orörda skogar med månghundraåriga träd, och de ovärderliga skogsekosystemen krymper hastigt. Silverfuror som började gro en gång för många hundra år sedan avverkas. Det skogsbruk som bedrivs kan liknas vid gruvbrytning, eftersom oersättliga värden går förlorade när en naturskog kalavverkas.

IKEA hävdar i sin marknadsföring att den träråvara man använder har producerats på ett ekologiskt och socialt hållbart sätt, och att kunderna inte behöver oroa sig för att det ska finnas trä från skogar med höga naturvärden i de möbler som säljs på IKEA. Detta är en stor lögn. Urskogsvirket finns i IKEA:s möbler. IKEA vilseleder medvetet sina kunder och väljer att gömma sig bakom en miljöcertifiering – FSC – vars trovärdighet ofta, och med rätta, har ifrågasatts.

Ett annat problem som Skydda Skogen vill lyfta är IKEA:s brist på dialog med lokalbefolkningen och de människor som brukar skogarna på ett småskaligt och hållbart sätt. När IKEA som stor investerare etablerar sig i en region som ryska Karelen så går koloniala mönster igen – vilket märks genom att den karelska regeringen helt anpassar sig efter det utländska företagets önskemål. Om något bolag i världen har kapital och makt att göra om och göra bättre, så är det IKEA. Bolaget skulle om man ville kunna påverka beslutsfattare och konkurrenter att avstå från att hugga gammelskogar, för att istället gå över till ett naturnära skogsbruk i sekundärskogar som redan är brukade.

Skydda Skogen och Jordens vänner Sverige, har under de senaste åren noga följt och dokumenterat IKEA:s verksamhet i Karelen. Bevisen finns. Vi kräver att IKEA genast slutar att ljuga, samtidigt som man avbryter sina planer på att exploatera ytterligare tusentals hektar gammelskog i Ryssland. Det är det minsta de kan göra för att i någon mån kompensera för de stora förluster av naturvärden och biologisk mångfald som redan skett.

IKEA lovar “låga priser men inte till vilket pris som helst”. Efter avslöjandena i Uppdrag Gransknings reportage anser vi att “lågt pris till vilket pris som helst” ligger betydligt närmare sanningen.

Se programmet här